Aktualnie znajdujesz się na:

Mienie zabużańskie

Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej


Przypominamy, że osoby, które posiadają:

 1. zaświadczenia potwierdzające prawo do rekompensaty wydane przez kierowników urzędów rejonowych oraz starostów i prezydentów miast na prawach powiatów z terenu województwa dolnośląskiego w latach 1998-2001,
 2. decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane przez  starostów, prezydentów miast na prawach powiatów z terenu województwa dolnośląskiego w okresie od 2001- do 29 stycznia 2004 r.,
 3. decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane przez  Wojewodę Dolnośląskiego w trybie ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa  wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39 ze zm.) wydane w okresie od 2004r. do 7 października 2005r. i które do tej pory w ogóle nie zrealizowały prawa do rekompensaty mają możliwość dokonania wyboru formy realizacji tego prawa w postaci:
  1. świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego,
  2. zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
  3. zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa,
  4. zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali,
  5. zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Osoby te powinny przedłożyć:

 • wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze
 • oryginał decyzji lub zaświadczenia
 • kserokopię dowodu osobistego.

Jeżeli osoba uprawniona do rekompensaty zgodnie z zaświadczeniem lub decyzją, obecnie już nie żyje, wniosek taki mogą złożyć jej spadkobiercy dołączając postanowienie właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie.

liczba wejść: 12743