Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Informacja prawna

Wykreślenie organizacji pozarządowej z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja

Organizacja pozarządowa zostanie wykreślona z listy, jeśli:

 1. przestała prowadzić działalność w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji w wyniku zmian w statucie lub innym akcie wewnętrznym, który określa zakres prowadzonej działalności,
 2. przestała spełniać następujące warunki:
  1. nie zawarła umów z osobami uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji;
  2. nie gwarantuje zapewnienia:
   • poufności w związku z udzielaniem i dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
   • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
   • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 3. nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania;
 4. nie przekazała (do 30 września danego roku) listy osób uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji;
 5. nie przekazała (do 30 września danego roku) zaświadczenia potwierdzającego iż doradcy posiadają doświadczenie w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia o ukończeniu z pozytywna oceną szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu przez doradców kursu doszkalającego – DOTYCZY TYLKO ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE.

Co robi urząd

Wojewoda Dolnośląski wszczyna postępowanie w przedmiocie wykreślenia organizacji z listy z urzędu.

Wykreślenie z listy następuje z dniem, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

Decyzja staje się ostateczna:

 • po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z listy (dzień doręczenia nie jest wliczany do powyższego terminu) - jeśli organizacja nie wniesie odwołania od tej decyzji,
 • z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o rezygnacji z prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie można złożyć w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania,
 • z dniem wydania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego wydaną w przedmiocie wykreślenia z listy.

Od decyzji Wojewody możesz złożyć odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykreślenie wpisu do czasu wydania decyzji ostatecznej przez Ministra Sprawiedliwości.

liczba wejść: 4741