Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE / EU citizens

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-ODE.0133.6.2021.KO
Zarejestrowanie pobytu obywatela  Unii Europejskiej Data zatwierdzenia:
27 września 2021r.
Co chcę załatwić?

Zarejestrować pobyt obywatela Unii Europejskiej na terytorium RP lub wymienić zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

Kogo dotyczy?
 • Obywatela UE,
 • Obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 • Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria),
 • Członka rodziny obywatela UE (również będącego obywatelem UE).

Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do  zarejestrowania pobytu obywatela UE na terytorium RP Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokument podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

 Zależnie od celu pobytu dodatkowo należy dołączyć:

    Wykonywanie pracy:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub aktualne zaświadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujące rodzaj umowy, okres zatrudnienia oraz średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich miesięcy (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).

    Praca na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP.

    Studia lub szkolenie zawodowe:

 • zaświadczenie z wyższej uczelni o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie,
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na terytorium RP lub uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

    Małżeństwo z obywatelem polskim:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy) potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim.

    Inny cel pobytu:

 • dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, np.:
 1. zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu lub aktualny wyciąg z konta bankowego potwierdzający saldo końcowe na rachunku - tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Wydruk powinien zawierać klauzulę "Dokument elektroniczny. Nie wymaga stempla i podpisu",
 2. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
 3. inne, np. decyzję o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego.
 • Dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na terytorium RP np. karta EKUZ, prywatna polisa ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie z ZUS-u, umowa z NFZ na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej (będący obywatelami UE):

Do wniosku oprócz ww. niezbędnych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium RP, a ponadto:


małżonek -  uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego,


zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokumentu poświadczającego pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE (np. aktualne zaświadczenie od pracodawcy wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem obywatela UE, do którego zstępny/wstępny dołącza o pozostawaniu na jego utrzymaniu).

DOKUMENTY  niezbędne   do    wymiany / wydania   nowego  zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 • Kserokopię ważnego dokument podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

                                                                       Uwaga!

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem, które znajduje się we wniosku. Proszę wypełnić wszystkie rubryki we wniosku.

Ile muszę zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium RP składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jego wymiany w przypadku:

 1.  zmiany danych w nim zamieszczonych,
 2.  uszkodzenia,
 3. utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 4. zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje się nowe zaświadczenie. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jego ważności.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, a w przypadku nie spełnienia warunków do zarejestrowania pobytu wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
W przypadku wymiany zaświadczenia rozpatrzymy Twój wniosek niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 tyg. od dnia jego złożenia.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1392).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 84467