Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE / EU citizens

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-ODE.0133.7.2021.KO
Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej
i członków ich rodzin
Data zatwierdzenia:
 27 września 2021r.
Co chcę załatwić? Uzyskać prawo stałego pobytu na terytorium RP.
Kogo dotyczy?
 • Obywatela UE,
 • Obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 • Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria),
 • Członka rodziny obywatela UE (również będącego obywatelem UE).
Co przygotować?

Przygotuj:
w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium RP np. potwierdzenia zameldowania, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia z uczelni o odbywaniu studiów na terytorium RP,
 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

w przypadku wymiany lub wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,   fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

                                              Uwaga!

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:
Wniosek o wydanie dokumentu  potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej

Wniosek o wymianę, wydanie nowego dokumentu potwierdzajacego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem znajdującym się w formularzu wniosku. Proszę wypełnić wszystkie rubryki.

Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie dokumentu  potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin składa się osobiście po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

 

Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jego wymiany w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) uszkodzenia,

3) utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,

4) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE wydaje się nowy dokument – wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jego ważności.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzy Twój wniosek.
 • Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie danych lub brakujących dokumentów.
 • Wyda dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej  oraz członków ich rodzin (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1391).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 25760