Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE / EU citizens

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-ODE.0133.8.2021.KO

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

Data zatwierdzenia:
27 września 2021r.
Co chcę załatwić? Zalegalizować pobyt członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE na terytorium RP.
Kogo dotyczy? Członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE.
Co przygotować?

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE :

 • Wypełniony wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii dokumentu potwierdzajacego obywatelstwo i tożsamość
  (wszystkie strony z adnotacjami),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

Ponadto:

 • małżonek - uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego,
 • zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE (np. aktualne zaświadczenie od pracodawcy wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem obywatela UE, do którego zstępny/wstępny dołącza o pozostawaniu na jego utrzymaniu),
 • rodzice małoletniego obywatela UEdokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu (np. aktualne zaświadczenie od pracodawcy wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem członka rodziny niebędącego obywatelem UE o pozostawaniu małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu).

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (strony z danymi osobowymi),
 • 4 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 

 • Wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium RP np. potwierdzenia zameldowania, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia z uczelni o odbywaniu studiów na terytorium RP,
 • Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany).

Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o wydanie/ wymianę karty pobytowej lub wniosek o wymianę/wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE lub wniosek o wymianę/wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE,
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,
 • 2 aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy, które spełniają następujące wymagania: 1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; 2) mają wymiary 35 mm × 45 mm; 3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) przedstawiają twarz członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; 5) przedstawiają wyraźnie oczy członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; 6) przedstawiają członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • Dokument potwierdzający aktualny meldunek na terytorium RP (jeżeli cudzoziemiec został zameldowany),
 • Kserokopię wymienianej karty pobytowej członka rodziny obywatela UE lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (jeśli nie została utracona),
 • Kserokopię zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty stałego pobytu obywatela UE, z którym członek rodziny przebywa.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

 Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE

 Wniosek o wymianę, wydanie nowej karty pobytowej członka rodziny obywatela UE

 Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

 Wniosek o wymianę, wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu. Proszę wypełnić wszystkie rubryki formularza.

Ile muszę zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytowej wymagana jest obecność małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6 rok życia, celem pobrania odcisków linii papilarnych.


Wniosek o wymianę / wydanie nowego nowej karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany w przypadku:

 1. zmiany danych w nim zamieszczonych;
 2. uszkodzenia,
 3. utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 4. zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności karty pobytowej – wniosek o wydanie nowej karty składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności.

 

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście, w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jego wymiany w przypadku:

 1. zmiany danych w nim zamieszczonych,
 2. uszkodzenia,
 3. utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
 4. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.

W przypadku upływu terminu ważności karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE wydaje się nowy dokument – wniosek składa się osobiście, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jego ważności.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6 roku życia.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Rezerwacji wizyt można dokonać telefonicznie:

Tel: 71 701 11 00

lub mailowo: rezerwacje.ue@duw.pl

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda:
 • Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

W przypadku nie spełnienia warunków do zalegalizowania pobytu wyda:

 • decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE rozpatrzymy  nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE rozpatrzymy nie później niż w ciągu 6 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1392),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej  oraz członków ich rodzin  (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1391).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 21732