Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji


Kogo dotyczy ?

Osoby, która pragnie otrzymać uwierzytelnioną kopię decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie potwierdzenia/stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta czy  przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP.

Uwierzytelnionych kopii rozstrzygnięć wydanych na podstawie postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w procedurach nadania obywatelstwa polskiego i wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tutejszy organ administracji publicznej nie wydaje.
 


Co należy złożyć ?

Uzupełniony i podpisany przez Ciebie wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji na załączonym wzorze: wzór formularza o wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji.

W podaniu tym należy wskazać nie tylko dane rozstrzygnięcia, którego kopię pragniesz otrzymać, ale i uzasadnienie podejmowanych starań, bowiem zgodnie z zapisami prawa proceduralnego strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów, o ile uzasadni to swoim ważnym interesem.

Za dokonanie czynności urzędowej w postaci poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe,  pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Wymaganą opłatę skarbową można uiścić dokonując przelewu na poniżej wskazany rachunek bankowy właściwego organu podatkowego:


Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
50 – 141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A. (adres banku: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa)
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w przypadku przelewu zagranicznego nr konta należy poprzedzić dopiskiem „PL”
nr BIC: BPKOPLPW - w dowodzie opłaty proszę o wskazanie imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wniosek oraz numeru sprawy.


Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię strony personalizacyjnej dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo (tj. paszportu lub dowodu osobistego) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, o której mowa powyżej w wysokości odpowiadającej ilości stron rozstrzygnięcia.   

 

Gdzie załatwię sprawę ?


Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław


UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

 

Podanie możesz zatem złożyć korespondencyjnie przesyłając je na adres tutejszego Urzędu z dopiskiem

Oddział Obywatelstw Polskiego

lub poprzez jego pozostawienie w specjalnej skrzynce oddawczej znajdującej się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Sali Obsługi Klienta A.

Dodatkowe informacje możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

 

UWAGA !


Co do zasady odpowiedź na Twoje pismo zostanie przesłana na Twój adres zamieszkania oznaczony na pierwszej stronie formularza, jeżeli jednak chcesz, aby korespondencja została skierowana na inny adres - w miejscu przeznaczony na dodatkowe informacje znajdującym się na odwrocie formularza podania - wskaż, że zwracasz się z prośbą o kierowanie korespondencji na określony adres (podaj imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru korespondencji oraz pełny adres, tzn. nazwę ulicy, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości).


! Pamiętaj, że  jeżeli nie posiadasz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  - jesteś zobligowany do wskazania adresu pełnomocnika do doręczeń w Polsce, o ile nie ustanowiłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce.


 

liczba wejść: 5973