Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatelstwo

INFORMACJE

Obsługa Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego od 25 maja 2020 r.  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego  (uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, nadania obywatelstwa polskiego) oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 • korespondencyjne.

Aktualnie nie ma możliwości rezerwacji terminu wizyty na złożenie wniosku w sprawach, o których mowa powyżej.


WAŻNE: Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. uwierzytelnione), a złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w powyżej przytoczony sposób wymaga dodatkowo opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona  notariusza, albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (albo przez pracownika tut. Urzędu po przesłaniu jego oryginału do wglądu).

Informacje w sprawie poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego udzielane są telefonicznie, pod następującym numerem: 71 340 66 09 (w godzinach od 10:00 do 14:00).

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
  pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego oraz ich potwierdzania, uznania za repatrianta lub wyrażenia opinii dotyczącej wizy krajowej w celu repatriacji, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu ewidencji ludności, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu dowodów osobistych, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu zmiany imienia lub nazwiska, unieważnienia wielokrotnych aktów stanu cywilnego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, orzeczenia o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009  o obywatelstwie polskim, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie imienia i nazwiska, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym
  na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia
  18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;                                                                                                       
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego oraz ich potwierdzania, uznania za repatrianta lub wyrażenia opinii dotyczącej wizy krajowej w celu repatriacji, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu ewidencji ludności, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu dowodów osobistych, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odwołania/skargi dotyczących spraw z zakresu zmiany imienia lub nazwiska, unieważnienia wielokrotnych aktów stanu cywilnego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, orzeczenia o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;   
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

 

Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:

Klauzula informacyjna - Oddział Obywatelstwa Polskiego

Klauzula informacyjna - KZREW w sprawach cudzoziemców

Klauzula infromacyjna do postępowania o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Klauzula informacyjna do procedury nadania obywatelstwa polskiego

Klauzula infromacyjna do postępowania o uznanie za obywatela polskiego

Klauzula infromacyjna do procedury wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 

liczba wejść: 85326