Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Karta Polaka - świadczenie pieniężne - karta usługi

 

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.1.2023
Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka Data zatwierdzenia:
  07.02.2023 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemca, który  złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce po dniu 1 stycznia 2017 r. i posiada Kartę Polaka.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składasz do wojewody, do którego złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Co przygotować?

Przygotuj:

 1. wypełniony i podpisany przez Ciebie - wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego [na właściwym formularzu], 
 2. poświadczoną urzędowo kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz członków Twojej rodziny objętych wnioskiem [np. kopia paszportu],
 3. poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających Twoje prawo pobytu na terytorium RP i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem  (np. wiza, karta pobytu),
 4. poświadczone urzędowo kopie Twojej Karty Polaka i członków Twojej rodziny – jeśli je posiadają,
 5. oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, pokrewieństwo Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem,
 6. wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt Twojego przebywania i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem na terytorium RP –  np. potwierdzenie zameldowania na terytorium RP, zaświadczenia z zakładu pracy, umowa o pracę,  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, umowa najmu lokalu, dla dzieci zaświadczenie z przedszkola, szkoły, kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium RP, itp.,
 7. oświadczenie o osiedleniu się w Polsce na stałe - własnoręcznie podpisane, z podaniem numeru sprawy, daty, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail (do pobrania: załącznik nr 6).

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym złóż wraz z ich tłumaczeniem na język polski (do pobrania: załącznik nr 3)

Możesz wyznaczyć  pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy (do pobrania załącznik nr 4), jak również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania załącznik nr 5).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka (do pobrania: załącznik nr 1).

Jak wypełnić dokumenty?

Podanie w sprawie wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).

Możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 5 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Koniecznie podpisz się pod wnioskiem.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią (tj. nie ukończyłeś 18 lat lub nie uzyskałeś pełnoletności przez zawarcie małżeństwa) Twój wniosek powinien podpisać Twój przedstawiciel ustawowy.

Ile muszę zapłacić?

Możesz to zrobić przelewem bankowym.

10 zł - opłata za wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego

17 zł - opłata za pełnomocnictwo (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.:

nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kiedy złożyć dokumenty?
 •    Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złóż w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek wraz z dokumentami złóż do wojewody właściwego z uwagi na miejsce złożenia wniosku o pobyt stały.

Dokumenty złóż osobiście w delegaturach Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu lub prześlij na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje w zakresie przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP możesz otrzymać pod numerami: 71 340 63 86 lub 71 340 66 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje Twój wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie występujących braków formalnych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 4. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 5. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji (do pobrania: załącznik nr 7).

Decyzję wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jaki jest czas reakcji?

Weryfikacja wniosków, tj. ich wstrzymanie lub przywrócenie rozpatrywania, uzależniona jest od środków finansowych z rezerwy celowej będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w danym roku i jego decyzji, które zamieszczane są w formie komunikatów na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/mswia/komunikaty2

W zależności od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponowania przez Wojewodę Dolnośląskiego środkami finansowymi na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka oraz kolejności wpływu wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego –  załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu kilku do kilkunastu najbliższych miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przewidywany termin zakończenia postępowania administracyjnego zostanie wyznaczony w korespondencji otrzymanej od organu administracji publicznej.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby  odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Jeśli zamieszkujesz teren woj. dolnośląskiego po wypłatę świadczenia pieniężnego zgłoś się do starosty lub prezydenta miasta, którego wskażemy Ci w decyzji.

Jeśli mieszkasz na terenie miasta Wrocławia po wypłatę świadczenia zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław

 • Kontakt telefoniczny (71) 78 22 373
Podstawa prawna
 • Art. 8b ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 192),
 • Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274),  
 • Przepisy rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla  posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2275),  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 75604