Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

2022 – Rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka złożonych w 2020 oraz 2021 roku

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w roku 2020 i 2021, proszeni są o uzupełnianie dokumentów załączonych do wniosku o świadczenie pieniężne, jeśli straciły one swą aktualność.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2022 r. na wypłaty świadczeń pieniężnych Wojewoda Dolnośląski otrzymał środki w wysokości 3  121 600,00 zł.

W chwili obecnej w weryfikacji znajduje się około 1 170 wniosków o świadczenie pieniężne, które są rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu [tj. wnioski z roku 2019 i 2020] oraz wnioski z roku 2021 w ramach dostępnych środków].

Jednocześnie informuję, iż dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

Lista dokumentów niezbędnych do pozytywnej weryfikacji wniosku potwierdzających fakt przebywania wnioskodawcy i członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [oryginały lub uwierzytelnione kopie]:

 

1. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące osiedlenia się w Polsce – własnoręcznie podpisane,
z podaniem miejsca zamieszkania, daty oraz numeru sprawy oraz adresu do korespondencji.

[w przypadku pobytu razem  z członkami rodziny, tj. małżonkiem lub małoletnimi dziećmi również informacja o ich pobycie].

 

2. dokumenty potwierdzające miejsce pobytu w Polsce:

- potwierdzenie zameldowania na terytorium RP,

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu [np. akt notarialny, umowa wynajmu, umowa użyczenia],

 

3. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania na terytorium RP lub zatrudnienie:

- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.,

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub  Krajowego Rejestru Sądowego,

- wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków na utrzymanie,

- oświadczenie o pozostawaniu na utrzymaniu współmałżonka,

 

4. dokumenty potwierdzające kształcenie się w Polsce [dotyczy dzieci, studentów lub osób niepracujących]:

- aktualne zaświadczenie z uczelni wyższej lub innej placówki edukacyjno-oświatowej,

- kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej,

- świadectwo szkolne lub inne świadectwa ukończenia szkoleń, kursów,

5. – kopia aktualnego paszportu [wszystkie zapisane strony],

6. – kopia aktów stanu cywilnego, tj. akt urodzenia [akt małżeństwa] wraz z tłumaczeniem,

7. – kopia decyzji Wojewody Dolnośląskiego zezwolenie na pobyt stały,

8. - kopia karty pobytu stałego.

liczba wejść: 2380