Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

2023 – Rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka złożonych w 2020, 2021 oraz 2022 roku – wezwanie do uzupełnienia aktualnych dokumentów

W związku z wystąpieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego do Ministra Finansów z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w roku 2020, 2021 oraz 2022, proszeni są o uzupełnianie dokumentów załączonych do wniosku o świadczenie pieniężne, jeśli straciły one swą aktualność.


W chwili obecnej w weryfikacji znajduje się około 1 700 wniosków o świadczenie pieniężne, które rozpatrywane są według kolejności wpływu do urzędu [tj. wnioski z roku 2020, 2021 oraz 2022] w ramach środków, które zostaną przyznane Wojewodzie Dolnośląskiemu na podstawie decyzji Ministra Finansów.


Wskazać przy tym należy, że dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 


Lista dokumentów niezbędnych do pozytywnej weryfikacji wniosku potwierdzających fakt przebywania wnioskodawcy i członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [oryginały lub uwierzytelnione kopie]:

 

1. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące osiedlenia się w Polsce – własnoręcznie podpisane, z podaniem miejsca zamieszkania, daty, numeru sprawy oraz adresu do korespondencji.

[w przypadku pobytu razem z członkami rodziny, tj. małżonkiem lub małoletnimi dziećmi również informacja o ich pobycie].

(do pobrania: załącznik nr 6)

2.  dokumenty potwierdzające miejsce pobytu w Polsce:

  • potwierdzenie zameldowania na terytorium RP,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu [np. akt notarialny, umowa wynajmu, umowa użyczenia],

 
3. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania na terytorium RP lub zatrudnienie:

  • aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub  Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków na utrzymanie,
  • oświadczenie o pozostawaniu na utrzymaniu współmałżonka,

 
4. dokumenty potwierdzające kształcenie się w Polsce [dotyczy dzieci, studentów lub osób niepracujących]:

  • aktualne zaświadczenie z uczelni wyższej lub innej placówki edukacyjno-oświatowej,
  • kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • świadectwo szkolne lub inne świadectwa ukończenia szkoleń, kursów,

5. kopia aktualnego paszportu [wszystkie zapisane strony],


6. kopia aktów stanu cywilnego, [tj. akt urodzenia, akt małżeństwa] wraz z tłumaczeniem,


7. kopia decyzji Wojewody Dolnośląskiego zezwolenie na pobyt stały,


8. kopia karty pobytu stałego.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Wskazując przy tym numer sprawy  (do pobrania: załącznik nr 3)

 

liczba wejść: 5292