Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

2024 – Rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka złożonych w 2021, 2022 oraz 2023 roku – wezwanie do uzupełnienia aktualnych dokumentów

W związku z wystąpieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego do Ministra Finansów z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w roku 2021, 2022 oraz 2023, proszeni są o uzupełnianie dokumentów załączonych do wniosku o świadczenie pieniężne, jeśli straciły one swą aktualność.


W chwili obecnej w weryfikacji znajduje się około 2 150 wniosków o świadczenie pieniężne [tj. około 190 wniosków z roku 2021, około 1 030 wniosków z 2022 roku oraz około 930 wniosków z 2023 roku]. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do urzędu w ramach środków, które zostaną przyznane Wojewodzie Dolnośląskiemu na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Wskazać przy tym należy, że dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 
Lista dokumentów niezbędnych do pozytywnej weryfikacji wniosku potwierdzających fakt przebywania wnioskodawcy i członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [oryginały lub uwierzytelnione kopie]:

 1. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące osiedlenia się w Polsce – własnoręcznie podpisane, z podaniem miejsca zamieszkania, daty, numeru sprawy oraz adresu do korespondencji.

[w przypadku pobytu razem z członkami rodziny, tj. małżonkiem lub małoletnimi dziećmi również informacja o ich pobycie].

(do pobrania: załącznik nr 6)

2.  dokumenty potwierdzające miejsce pobytu w Polsce:

  • potwierdzenie zameldowania na terytorium RP,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu [np. akt notarialny, umowa wynajmu, umowa użyczenia],

 
3. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania na terytorium RP lub zatrudnienie:

  • aktualna umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub  Krajowego Rejestru Sądowego,
  • oświadczenie o pozostawaniu na utrzymaniu współmałżonka,

 
4. dokumenty potwierdzające kształcenie się w Polsce [dotyczy dzieci, studentów lub osób niepracujących]:

  • aktualne zaświadczenie z uczelni wyższej lub innej placówki edukacyjno-oświatowej,
  • kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • świadectwo szkolne lub inne świadectwa ukończenia szkoleń, kursów,

5. kopia aktualnego paszportu [wszystkie zapisane strony],


6. kopia aktów stanu cywilnego, [tj. akt urodzenia, akt małżeństwa] wraz z tłumaczeniem na język polski,


7. kopia decyzji Wojewody Dolnośląskiego o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały,


8. kopia karty pobytu stałego.


WAŻNE: Kopie powyższych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. uwierzytelnione).

Uwierzytelnienia dokumentów może dokonać m.in. notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym.


Dokumenty należy przesłać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Wskazując przy tym numer sprawy
(do pobrania: załącznik nr 3)

liczba wejść: 1546