Aktualnie znajdujesz się na:

Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.1.2019
   
Nadanie obywatelstwa polskiego

Data zatwierdzenia:

21.01.2019 r.

Co chcę załatwić?

Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania : załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia Twojego paszportu.
 4. Kserokopia Twojej karty pobytu.
 5. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu.
 6. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu  - w tym miejscu należy zauważyć, że wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć ten dokument ze stosowną adnotacją w przypadku rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, a nie jedynie np. wyrok sądowy.
 7. Poświadczenie Twojego zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 8. Kserokopia decyzji zezwalającej na Twój pobyt stały bądź czasowy w Polsce, zezwalającej na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
 9. Kserokopie dokumentów tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci pozostających pod Twoją władzą rodzicielską.
 10. Posiadane dokumenty Twoich rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie oraz dokumenty potwierdzające występujący stopień pokrewieństwa.
 11. Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego – w przypadku, w którym miało to miejsce.
 12. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania.
 13. Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub społeczną.
 14. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 15. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.

Gdy wniosek obejmujesz swoje małoletnie dziecko musisz dodatkowo do niego dołączyć:

16. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego - oryginał dokumentu.

17. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w Twoim przypadku.

18. Kserokopię paszportu  dziecka.

19. Kserokopię karty pobytu dziecka.

20. Kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce Twojemu dziecku.

21. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

22. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie Twojego dziecka na terytorium województwa dolnośląskiego np. zaświadczenie z przedszkola lub szkoły.

23. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu, przyjęte do protokołu przed wojewodą – w przypadku, w którym rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.

24. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 23.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez naszego pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie dane zawarte w odpisach Twoich aktów stanu cywilnego powinny być zgodne, np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię Twojego ojca jako "Oleksandr", a w akcie małżeństwa imię to zapisano jako "Oleksander" – przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego powinieneś ujednolicić treść aktów.

Osoby, które posiadają małoletnie dzieci powinny wskazywać w treści wniosku czy posiadają one obywatelstwo polskie, a w przypadku przeczącym wskazać ich dane we wniosku - jeżeli rodzic nie chce, aby małoletnie dziecko nabyło obywatelstwo polskie wraz z nim powinien wskazać czy drugiemu z rodziców przysługuje władza rodzicielska.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) nadanie obywatelstwa polskiemu jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, jeżeli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska - cudzoziemiec pozostający w takiej sytuacji winien zatem bezwzględnie objąć swoim wnioskiem małoletnie dziecko oraz dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko - (do pobrania: załącznik nr 1.) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2.). Sam możesz się również posiłkować pouczeniem ze strony 12 i 13 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Wniosek możesz również pobrać w Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Ile muszę zapłacić?

Kwota do zapłaty zostanie wyliczona przez naszego pracownika przyjmującego wniosek w chwili jego składania, ponieważ za samo wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie nadania obywatelstwa polskiego nie pobiera się opłaty, zapłacić natomiast należy za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5 zł za stronę oraz poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł.

Opłatę skarbową możesz:

wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub dokonać jej w komercyjnym punkcie kasowym znajdującym się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pamiętaj jednak, że  jest w nim pobierana prowizja tytułem przyjmowanych opłat.

Kiedy złożyć dokumenty ?

Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Sali Obsługi Klienta A na parterze budynku na wprost wejścia głównego do Urzędu - po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego. Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

w środę w godz. 10:00 - 18:00, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 16:00.

Wniosek możesz też wysłać pocztą - nie zapomnij jednak o tym, żeby wcześniej poświadczyć  u notariusza własnoręczności swojego podpisu pod podaniem oraz potwierdzić u niego za zgodność z oryginałem kopii składnych dokumentów.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym zostaniesz poinformowany wysłanym do Twojej wiadomości pismem.

Jaki jest czas reakcji?

Procedura nadania obywatelstwa polskiego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji prawnych, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Natomiast samo przekazanie przez nas wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje po pozytywnej jego weryfikacji i stwierdzeniu, że wszystkie wymagane dokumenty zostały do niego załączone.

Jak się odwołać ?

Nie ma trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nadania lub odmowy nadania obywatelstwa polskiego.

Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego do czasu otrzymania informacji o charakterze rozstrzygnięcia powinieneś zgłosić się do nas wszelkie istotne zmiany zachodzące w Twoim życiu m.in. urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zmianę adresu zamieszkania, wymianę dokumentów tożsamości, zmianę tytułu pobytowego w Polsce oraz wymianę dokumentu go potwierdzającego.

Podstawa prawna

Art. 18-29  ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 927). W zakresie doręczenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 123512