Aktualnie znajdujesz się na:

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.2.2014
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Data zatwierdzenia:
    21.01.2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
Kogo dotyczy?
 1. Osoby, która posiada obywatelstwo polskie i chce uzyskać potwierdzenie tego faktu. 
 2. Osoby, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, ale je utraciła, i chce uzyskać potwierdzenie tej utraty. 
 3. Podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego osoby, której postępowanie dotyczy.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty -

 1. Wypełniony wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania : załącznik nr 1).   
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości (np. ważny dowód osobisty, ważny paszport).
 4. Jako Wnioskodawca jesteś zobowiązany dołączyć również dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku - m.in.
  • odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa,
  • nieważny paszport polski,
  • książeczkę wojskową wydaną przez władze polskie,
  • nieważny polski dowód osobisty,
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica,
  • akt zmiany imienia bądź nazwiska,
  • akt nabycia obywatelstwa obcego,
  • zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym

- chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

W trakcie toczącego się postępowania możemy Cię również zobowiązać do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne dla wydania decyzji w Twojej sprawie.

Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik nr 2).

Jeżeli mieszkasz za granicą, ale nie na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej i nie wyznaczyłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 3).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika do odbioru korespondencji, zostaniesz zobowiązany do jego wyznaczenia w pierwszym piśmie organu wysłanym na adres zamieszkania, w razie dalszego jego braku - wszystkie wysyłane kolejno pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy i uważa za doręczone.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego ( do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego formularza (do pobrania : załącznik nr 4). Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 12 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Pamiętaj, żeby dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

Wniosek możesz również pobrać Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Ile muszę zapłacić?

Zapłać 58 zł za wydanie decyzji w przedmiocie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, a jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać dodatkowo jeszcze 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz:

wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub dokonać jej w komercyjnym punkcie kasowym znajdującym się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pamiętaj jednak, że  jest w nim pobierana prowizja tytułem przyjmowanych opłat.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Sali Obsługi Klienta A na parterze budynku na wprost wejścia głównego do Urzędu - po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego. Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

w środę w godz. 10:00 - 18:00, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 16:00.

Podanie możesz też wysłać pocztą nie zapomnij jednak o tym, żeby wcześniej potwierdzić u notariusza za zgodność z oryginałem kopie Twoich dokumentów.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Decyzję wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli chcesz ją odebrać osobiście musisz wskazać to we wniosku i podać do siebie numer telefony, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Jaki jest czas reakcji?

W zależności od charakteru sprawy jej załatwienie następuje w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia w którym złożyłeś wniosek lub od dnia, w którym wpłynął on do Urzędu.

Pamiętaj jednak o tym, że do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), dlatego też postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego może trwać powyżej dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu lub wyślij pocztą.

Podstawa prawna

Art. 55-57 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925) i art. 35- 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 70003