Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.3.2021
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Data zatwierdzenia:
    18.10.2021 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
Kogo dotyczy?
 1. Osoby, która posiada obywatelstwo polskie i chce uzyskać potwierdzenie tego faktu. 
 2. Osoby, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, ale je utraciła, i chce uzyskać potwierdzenie tej utraty. 
 3. Podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego osoby, której postępowanie dotyczy.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty -

 1. Wypełniony wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania : załącznik nr. 1).   
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości wnioskodawcy, np. ważny dowód osobisty, ważny paszport (oraz osoby, której dotyczy podanie, jeżeli nie jest to ta sama osoba).

Jako Wnioskodawca jesteś zobowiązany dołączyć również dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku - m.in.

 • odpis aktu urodzenia;
 • dokumenty potwierdzające stan cywilny;
 • nieważny paszport polski – dotyczy zarówno strony z danymi osobowymi, jak i datą ważności, o ile nie są one umieszczone na tej samej stronie dokumentu;
 • książeczkę wojskową wydaną przez władze polskie,
 • nieważny polski dowód osobisty,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica (o ile posiadasz taki dokument);
 • akt zmiany imienia bądź nazwiska,
 • akt nabycia obywatelstwa obcego,
 • zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym

- chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wtedy możesz powołać się na taką okoliczność, ale powinieneś ją również wykazać.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona przez pracownika tut. Urzędu po przesłaniu/okazaniu jego oryginału do wglądu lub notariusza, polskiego konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie toczącego się postępowania możemy Cię również zobowiązać do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne dla wydania decyzji w Twojej sprawie.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik nr. 2).

Jeżeli mieszkasz za granicą, ale nie na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej i nie wyznaczyłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr. 3).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika do odbioru korespondencji, zostaniesz zobowiązany do jego wyznaczenia w pierwszym piśmie organu wysłanym na adres zamieszkania, w razie dalszego jego braku - wszystkie wysyłane kolejno pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy i uważa za doręczone.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego ( do pobrania: załącznik nr 1).

Jak wypełnić dokumenty ?

Podanie wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 4). Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 12 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Ile muszę zapłacić?

Zapłać 58 zł za wydanie decyzji w przedmiocie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, a jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać dodatkowo jeszcze 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.
 

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Decyzję wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

Jaki jest czas reakcji?

W zależności od charakteru sprawy jej załatwienie następuje w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia w którym złożyłeś wniosek lub od dnia, w którym wpłynął on do Urzędu.

Pamiętaj jednak o tym, że do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), dlatego też postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego często trwa powyżej dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Podstawa prawna

Art. 55-57 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925) i art. 35- 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn zm.).

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 108579