Aktualnie znajdujesz się na:

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.6.2019
Uznanie za obywatela polskiego Data zatwierdzenia:
18.01.2019 r.
Co chcę załatwić?  

Uzyskać polskie obywatelstwo w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kogo dotyczy?
 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jeśli spełniasz powyższe warunku jesteś również zobowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Uwaga ! Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca, na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia wszystkich zapisanych stron Twojego paszportu lub dokumentu podróży. Paszport lub dokument podróży powinien być ważny w toku postępowania w sprawie o uznanie za obywatela polskiego.
 4. Kserokopia Twojej karty pobytu lub  dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 5. Odpisy Twojego aktu urodzenia i aktu małżeństwa - wydane przez polski urząd stanu cywilnego, wszystkie zawarte w nich dane powinny być zgodne, np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię ojca Wnioskodawcy "Oleksandr", a w akcie małżeństwa imię to zapisano jako "Oleksander" powinieneś uprzednio zadbać o ich ujednolicenie.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie stabilnego i regularnego źródła dochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego – pamiętaj, że nie jest nim fakt posiadania zameldowania pod danym adresem.
 8. Dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności - Twój 3 letni bądź 2 letni,  bądź 10 letni nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku, pobyt na terytorium Polski (tzn. decyzję udzielającą określony tytuł pobytowy) wraz z oświadczeniem o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą od dnia uzyskania zezwolenia na pobyt stały/ zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej/ prawa stałego pobyt (do pobrania: załącznik 5).
 9. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1, lub świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 10. Kserokopie dokumentów tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci pozostających pod Twoją władzą rodzicielską.
 11. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 12. Inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.

Gdy wnioskiem obejmujesz swoje małoletnie dziecko musisz do niego również dołączyć:

13. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w Twoim przypadku.

14. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

15. Kserokopię Jego paszportu .

16. Kserokopię karty pobytu dziecka.

17. Kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce Twojemu dziecku.

18. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica.

19. W przypadku posiadania przez dziecko zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego – jego poświadczenie, zaświadczenie z przedszkola lub szkoły.

20. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego małoletniego przyjęte do protokołu przed wojewodą – w przypadku, w którym rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.

21. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 20.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez naszego pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik 3). Możesz również wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 4).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).  Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 7 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Wniosek możesz również pobrać w Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Ile muszę zapłacić?

Zapłać 219 zł za wydanie decyzji w przedmiocie uznania za obywatela polskiego, a jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać dodatkowo jeszcze 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz:

wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub dokonać jej w komercyjnym punkcie kasowym znajdującym się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pamiętaj jednak, że  jest w nim pobierana prowizja tytułem przyjmowanych opłat.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Sali Obsługi Klienta A na parterze budynku na wprost wejścia głównego do Urzędu - po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego. Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

w środę w godz. 10:00 - 18:00, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 16:00.

Podanie możesz też wysłać pocztą nie zapomnij jednak o tym, żeby wcześniej potwierdzić u notariusza za zgodność z oryginałem kopii Twoich dokumentów.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, poinformowany w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Decyzje wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli chcesz ją odebrać osobiście musisz wskazać to we wniosku i podać do siebie numer telefonu, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Jaki jest czas reakcji?

W zależności od charakteru sprawy jej załatwienie powinno nastąpić w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia w którym złożył wniosek lub od dnia, w którym wpłynął on do Urzędu.

Pamiętaj jednak o tym, że do terminów wydania decyzji nie wlicza się m.in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje z Komendy Wojewódzkiej Policji), dlatego też samo postępowanie w sprawie uznania za obywatela polskiego jako całość może trwać powyżej dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu lub wyślij pocztą.

Informacje dodatkowe

Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego

Przez urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego należy – stosownie do przepisu art. 11a ustawy o języku polskim – rozumieć wyłącznie urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poprzednio Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego, po zdaniu egzaminu od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1. Informacje na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego dostępne są pod następującym adresem:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/aktualnosci/.

Pełna lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów z języka polskiego oraz informacje o terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/. Wcześniej wspominane uprawnienia zostały nadane m.in.

 • Uniwersytetowi Wrocławskiemu;
 • Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach;
 • Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie;
 • Uniwersytetowi Warszawskiemu;
 • Uniwersytetowi Łódzkiemu.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów sesji egzaminacyjnych dostępne są również m.in. pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/.

Pamiętaj, że z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy, a ukończenie kursów języka polskiego lub samo uczestnictwo w takich kursach, czy też innych szkoleniach organizowanych przez dowolne szkoły znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie spełnia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego, podobnie jak ukończenie szkoły innej, niż ta której rozumienie wyznaczają przepisy ustaw regulując kwestie oświaty.

Inne informacje

Do ustalenia, czy przebywasz nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosujemy odpowiednio przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.).

W przypadku gdy z wniosek o uznanie a obywatela polskiego złożysz w czasie, gdy prowadzone jest już wobec Ciebie postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego zostanie umorzone. W przypadku gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie złożony w czasie, gdy wobec Ciebie jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zostanie zawieszone do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna

Art. 30 – 37 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 121245