Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.2.2023
Uznanie za obywatela polskiego Data zatwierdzenia:
29.06.2023 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać polskie obywatelstwo w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kogo dotyczy?
 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2.  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
 • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
 • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 3. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 4. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jeśli spełniasz powyższe warunku jesteś również zobowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) – od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. UWAGA ! Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca, na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Uznanie za obywatela polskiego jednego z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:

1) drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;

2) drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

W przypadku małoletniego, który ukończył 16 lat, celem umożliwienia uznania go za obywatela polskiego, wymagane jest również jego własne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego (tzn. małoletni powyżej 16 roku powinni samodzielnie określić czy chcą nabyć obywatelstwo polskie).

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku o uznanie za obywatela polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia (nie ma konieczności składania większej ilości zdjęć niż jedna sztuk) - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia wszystkich stron Twojego paszportu lub dokumentu podróży (zapisane strony powinny zostać złożone w formie kopii urzędowo poświadczonych, pozostałe strony dokumentu mogą zostać złożone w formie zwykłych kopii, tzn. nie ma konieczności ich uwierzytelnienia).

UWAGA ! Paszport lub dokument podróży powinien być ważny w toku postępowania w sprawie o uznanie za obywatela polskiego, tj. do dnia wydania decyzji administracyjnej. Pamiętaj, że sam fakt złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego nie zwalnia Cię z konieczności dbania o aktualność posiadanych dokumentów. Nie zapominaj zatem o obowiązku wymiany swojego paszportu lub dokumentu podroży, nawet jeżeli termin jego ważności będzie zachowany w dniu złożenia podania, ale upłynie w trakcie postępowania administracyjnego – zostaniesz zobowiązany do przedłożenia aktualnego dokumentu.

 1. Kserokopia Twojej karty pobytu lub  dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.

PAMIĘTAJ ! Jeżeli mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego, a w Twojej karcie pobytu jako adres zameldowania oznaczono adres znajdujący się w innym województwie - przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego wymień swoją kartę pobytu na dokument wydany przez wojewodę właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu – nie zapominaj o ciążącym na Tobie obowiązku wymiany karty pobytu w przypadku zmiany jakichkolwiek Twoich danych zamieszczonych w dokumencie.

 1. Odpis Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, albo jego kserokopia.
 2. Odpis Twoje aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego (do złożenia odpisu aktu małżeństwa zobowiązane są wszystkie osoby o stanie cywilnym innym niż „kawaler/panna”, w przypadku osoby rozwiedzionej lub owdowiałej, odpis ten powinien zawierać stosowną adnotację o rozwiązaniu/ustaniu małżeństwa), albo jego kserokopia.

UWAGA ! Jeżeli urodziłeś się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo zawierałeś poza jej terytorium związek małżeński, aby otrzymać polski odpis aktu stanu cywilnego powinieneś dokonać transkrypcji swojego zagranicznego aktu stanu cywilnego w wybranym urzędzie stanu cywilnego (tzn. zagraniczny dokument powinien zostać wpisany na Twój wniosek do polskiego rejestru stanu cywilnego).

Transkrypcja to wierne i literalne przeniesienie treści zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego. Akt stanu cywilnego,  który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny, dlatego zadbaj aby wszystkie Twoje dane i dane Twoich rodziców zawarte w Twoim akcie urodzenia i Twoim akcie małżeństwa były zgodne, tzn. występowały w takiej samej formie i ilości, np. gdy w Twoim akcie urodzenia wpisano imię ojca "Oleksandr", a w Twoim akcie małżeństwa imię to zapisano już jako "Oleksander"  - uprzednio musisz zadbać o ujednolicenie rozbieżnych danych.

 1. Dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku źródła dochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, albo ich kserokopie.

UWAGA ! Jeżeli umowa taka została zawarta w okresie przekraczającym okres 12 miesięcy przed dniem złożenia podania w sprawie – do wniosku należy również dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

UWAGA ! Jeżeli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 lub pkt 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.), koniecznym będzie załączenie:

a. dokumentów potwierdzających źródła dochodu za cały trzyletni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego (lub ich kserokopie);

b. aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu;

c. zeznań podatkowych dot. osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za okres ostatnich trzech lat (np. PIT-37, PIT-11) (lub ich kserokopie);

zaś w sytuacji, w której prowadziłbyś działalność gospodarczą – również:

d. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków/stanie zaległości podatkowej;

e. zaświadczenia z ZUS dot. niezalegania/zalegania w opłacaniu stosownych składek na ubezpieczenie.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub ich kserokopie – ! pamiętaj, że nie jest nim fakt posiadania zameldowania pod danym adresem, tylko dokument, na podstawie którego możesz zamieszkiwać w określonym lokalu, np. umowa najmu, umowa użyczenia czy dokument potwierdzający prawo własności.
 2. Dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności - Twój roczny, 3 letni bądź 2 letni,  bądź 10 letni nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku, pobyt na terytorium Polski (tzn. decyzje udzielające określone tytuły pobytowe) wraz z oświadczeniem o datach wyjazdów z Polski i powrotów oraz miejscach pobytu za granicą  w badanym okresie  (do pobrania: załącznik 5).

PAMIĘTAJ! W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie wyjazdy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w tym te na teren pozostałych państw Unii Europejskiej, jeżeli nie pamiętasz dokładnych dat krańcowych pobytów poza Polską określ jest w sposób przybliżony i powołaj się na taką okoliczność w oświadczeniu.

 1. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1) lub świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

PAMIĘTAJ ! Jeżeli do wniosku załączasz świadectwo ukończenia szkoły do wniosku należy dołączyć również dokument potwierdzający język nauczania, albo język wykładowy/egzaminów - w przypadku ukończenia studiów wyższych.

UWAGA ! W przypadku ukończenia szkoły policealnej dokument dotyczący języka nauczania powinien również wskazywać na nr RSPO ukończonej placówki oświatowej. Świadectwo ukończenia szkoły w Polsce powinno zostać wydane na druku obowiązującym w chwili jego wydawania, w innym wypadku zostaniesz zobowiązany do jego wymiany.

 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo Twojego współmałżonka (tj. strony personalizacyjnej paszportu lub całości dowodu osobistego).
 2. Kserokopie dokumentów stwierdzających tożsamość i obywatelstwo Twoich niepełnoletnich dzieci pozostających pod Twoją władzą rodzicielską – niezależnie od posiadanego przez nie obywatelstwa.
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – ! należy złożyć oryginał dokumentu.
 4. Inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej (w tym dane o każdym ze wskazanych w podaniu osiągnieć zawodowych).
 5. Oryginał Karty Polaka – jeżeli posiadasz pobyt stały, a nie oddałeś oryginału dokumentu przed odbiorem karty pobytu jesteś zobligowany do zwrotu dokumentu w niniejszej procedurze. UWAGA ! Jeżeli zwróciłeś uprzednio swoją Kartę Polaka do podania dołącz oświadczenie, w którym wskażesz termin i miejsce zwrotu dokumentu.
 6. W sytuacji wystąpienia rozbieżności w zapisie Twojego imienia, imion, nazwisk, oznaczenia miejsca urodzenia oraz danych Twoich rodziców pomiędzy posiadaną kartą pobytu a aktami stanu cywilnego – złóż stosowne pisemne wyjaśnienia, po otrzymaniu podania organ administracji publicznej oceni czy konieczna jest wymiana któregoś z wcześniej powołanych dokumentów.

Gdy wnioskiem obejmujesz swoje małoletnie dziecko musisz do niego również dołączyć:

 1. Jedną aktualną fotografię dziecka – wymogi co do zdjęcia są takie same jak w Twoim przypadku.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, albo jego kserokopię, zawierający pełne dane rodziców.

UWAGA ! Przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego zadbaj o to, aby w dokumencie tym znalazły się pełne dane rodziców dziecka, tzn. prócz ich imion i nazwisk również ich nazwiska rodowe, daty oraz miejsca ich urodzeń, akty stanu cywilnego niezawierające tych informacji należy uzupełnić o brakujące dane.

 1. Kserokopię wszystkich stron Jego paszportu – wymogi są takie same jak w Twoim przypadku.
 2. Kserokopię karty pobytu dziecka.
 3. Kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce Twojemu dziecku lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt dziecka w kraju.
 4. W przypadku posiadania przez dziecko zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego – jego poświadczenie.
 5. Dokument potwierdzający – stosownie do okoliczności – uczęszczanie przez małoletniego do żłobka, przedszkola lub szkoły.
 6. Stosownie do okoliczności:

a. oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego małoletniego - ! należy złożyć oryginał dokumentu;

b. dokumenty potwierdzające, że drugiemu z rodziców dziecka nie przysługuje władza rodzicielska (pamiętaj, że jeżeli w zagranicznym akcie urodzenia wskazano dane kryjące drugiego z rodziców - do akt, prócz polskiego odpisu aktu urodzenia, powinieneś załączyć kopię zagranicznego aktu urodzenia lub wyciągu z ksiąg stanu cywilnego, z którego okoliczność taka będzie wynikać wprost).

 1. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego - ! należy złożyć oryginał dokumentu.

UWAGA !  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego może być przyjęte do protokołu przed:

a. wojewodą – w przypadku, w którym osoba je składająca mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym

Pamiętaj ! Jeżeli wojewodą właściwym do przyjęcia protokołu jest Wojewoda Dolnośląski to dopiero po złożeniu przedmiotowego podania pracownik tutejszego Urzędu skontaktuje  się z Tobą, celem ustalenia terminu wizyty na przyjęcie oświadczenia, o którym mowa powyżej.

b. konsulem – w przypadku, w którym osoba je składająca mieszka poza Polską

albo może zostać złożone:

c. korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (tzn. z podpisem, którego własnoręczność została potwierdzona przez notariusza powołanego na podstawie przepisów prawa polskiego).

UWAGA ! Oświadczenie w formie korespondencyjnej należy złożyć w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie danych zarówno osoby oświadczającej, jak i małoletniego – wzór do pobrania załącznik nr 6 (dot. rodzica wyrażającego zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego – na każde małoletnie dziecka przypada odrębne oświadczenie) i załącznik nr 7 (dot. małoletniego, który ukończył 16 rok życia i wyraża zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego przez siebie).

UWAGA ! Złożenie oświadczenia korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym przed dniem 10 listopada 2022 r., albo takiego, które nie będzie zawierać wystarczających danych - będzie wiązać się z tym, że zostaniesz zobligowany do przedłożenia ich ponownie po terminie wynikającym z zapisów prawa materialnego i/lub z wszystkimi niezbędnymi danymi.

 

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie (tzn. potwierdzone za zgodność z oryginałem).

UWAGA ! Jedynie kopie niezapisanych stron Twojego paszportu, albo paszportu Twojego dziecka mogą być złożone w formie zwykłych kopii.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona przez:

a. pracownika tut. Urzędu po przesłaniu/okazaniu jego oryginału do wglądu (w takiej sytuacji trzeba wysłać samodzielnie wykonaną kopię dokumentu, jego oryginał oraz pisemną prośbę, w treści której zostanie oznaczone, które dokumenty mają zostać zwrócone po ich uwierzytelnieniu) -

UWAGA ! W przypadku niezastosowania się do powyżej wspomnianych reguł oryginały dokumentów załączone do wniosku o uznanie za obywatela polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi;

b. notariusza;

c. polskiego konsula;

d. przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg ten nie dotyczy dokumentów tożsamości, tzn. paszportu czy dokumentu podróży).

UWAGA ! W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wnioskodawca może zostać wezwany do  przedłożenia dodatkowych dokumentów istotnych dla sprawy i niewymienionych powyżej.

Uzupełniając złożony już wniosek o uznanie za obywatela polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku (do pobrania: załącznik nr 8).

Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania powinno nastąpić na stosownym formularzu (do pobrania: załącznik nr 9).

UWAGA !

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy powinny być aktualne nie tylko w chwili składania wniosku, ale i na czas  trwającego postępowania, aż do wydania decyzji administracyjnej w sprawie.

Jednocześnie informuję, że osoba występująca z wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego w trakcie postępowania administracyjnego jest zobligowana do niezwłocznego informowania organu administracji publicznej o wszelkich istotnych zmianach w jej sytuacji faktycznej mających znaczenie dla prowadzonego postępowania administracyjnego, np. zmianie miejsca zamieszkania (wzór zgłoszenia w tym zakresie (do pobrania: załącznik nr 9), zmianie miejsca zatrudnienia, wymianie dokumentów tożsamości, zmianie stanu cywilnego, narodzinach dziecka oraz wyjazdach poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (ze wskazaniem okresu pobytu poza Polską oraz charakteru wyjazdu) itd. W takiej sytuacji – prócz pisemnego zgłoszenia - koniecznym jest również złożenie dokumentów potwierdzających nastąpienie takiej zmiany.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik 3). Możesz również wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 4)Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

Wolę:

a. wycofania wniosku o uznanie za obywatela polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku (do pobrania: załącznik nr 10);

b. zawieszenia postępowania administracyjnego należy zgłosić pisemnie korzystając z formularza podania o zawieszenie postępowania administracyjnego (do pobrania: załącznik nr 11);

c. podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego należy zgłosić pisemnie korzystając z formularza podania o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego (do pobrania: załącznik nr 12).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) oraz oświadczeniem o datach pobytów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (do pobrania: załącznik nr 5).

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).  Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 7 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Pamiętaj ! Przed złożeniem podanie należy własnoręcznie popisać w wyznaczonym do tego miejscu i oznaczyć datą. Wniosek podpisuje:

a. wnioskodawca – w przypadku składania wniosku o uznanie za obywatela polskiego dla siebie;

b. rodzic/opiekun prawny - w przypadku składania wniosku o uznanie za obywatela polskiego małoletniego.

UWAGA ! Brak podpisu jest brakiem formalnym, który należy uzupełnić pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj, że jeżeli posiadasz małoletnie dzieci nieposiadające obywatelstwa polskiego to niezależnie od tego czy obejmujesz je swoim podaniem czy też nie – jesteś zobligowany do zamieszczenia ich danych w składanym podaniu (CZĘŚĆ B). UWAGA ! Jeżeli nie chcesz objąć swoich dzieci wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego, choć nie posiadają one obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej pamiętaj, aby obok ich danych wyraźnie wskazać, że nie obejmujesz ich swoim wnioskiem oraz to czy drugiemu z rodziców przysługuje władza rodzicielska czy też nie.

Jeżeli nie posiadasz małoletnich dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego na str. 2 wniosku powołaj się na taką okoliczność.

Pamiętaj również, że pkt 12 i 13 części 1 wniosku o uznanie za obywatela polskiego (str. 2) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której podanie dotyczy tylko dziecka, w pozostałych przypadkach rubryki należy przekreślić, a obok zamieścić adnotację nie dotyczy (więcej informacji: załącznik nr 2).

Ile muszę zapłacić?

Zapłać 219 zł za wydanie decyzji w przedmiocie uznania za obywatela polskiego, a jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać dodatkowo jeszcze 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę ?

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawie możesz złożyć

 1. korespondencyjnie przesyłając je na adres:

ODDZIAŁ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

 1. albo poprzez ich pozostawienie w specjalnej skrzynce oddawczej znajdującej się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Sali Obsługi Klienta A.

Rezerwacja terminów wizyt na złożenie wniosku w sprawach, o których mowa powyżej nie jest prowadzona.

Aktualne informacje o Oddziale Obywatelstwa Polskiego znajdziesz na stronie: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, poinformowany w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Jaki jest czas reakcji?

W zależności od charakteru sprawy jej załatwienie powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przewidywany termin zakończenia postępowania administracyjnego zostanie wyznaczony w korespondencji otrzymanej od organu administracji publicznej.

Pamiętaj ! Do terminów wydania decyzji wynikających z przepisów prawa procesowego nie wlicza się m.in. okresów oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi z innych organów administracji publicznej oraz uzupełnienia akt sprawy przez Ciebie.

UWAGA ! Z uwagi na doniosłość skutków prawnych decyzji o uznaniu za obywatela polskiego - postępowania administracyjne w tym zakresie winny być prowadzone w sposób wnikliwy i dokładany, korespondujący ze znaczeniem wydawanego w ich toku rozstrzygnięcia, tym samym sprawy o uznanie za obywatela polskiego ze swej natury są sprawami o szczególnie skomplikowanym charakterze.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, oświadczenie należy złożyć na stosownym formularzu (do pobrania: załącznik nr 13) możliwość taka dotyczy wszystkich decyzji wydawanych w postępowaniach wszczynanych  przed dniem 12 maja 2023 r. oraz decyzji niezgodnych w całości (lub w części) z żądaniem strony wydanych w postępowaniach wszczynanych od 12 maja 2023 r. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W postępowaniach wszczynanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 12 maja 2023 r. decyzja wydana w wyniku ich rozpatrzenia, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie (szczegółowe informacje znajdują się w pouczeniu rozstrzygnięcia).

Informacje dodatkowe

Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego


Przez urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego należy – stosownie do przepisu art. 11a ustawy o języku polskim – rozumieć wyłącznie urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poprzednio Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego, po zdaniu egzaminu  od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1. Informacje na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego dostępne są na stronie wcześniej wspomnianej instytucji m.in. pod następującym adresem:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/.

Pamiętaj, że z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy, a ukończenie kursów języka polskiego lub samo uczestnictwo w takich kursach, czy też innych szkoleniach organizowanych przez dowolne szkoły znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie spełnia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego, podobnie jak ukończenie szkoły innej, niż ta której rozumienie wyznaczają przepisy ustaw regulując kwestie oświaty.

Inne informacje

Do ustalenia czy przebywasz nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosujemy odpowiednio przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).

W przypadku, gdy z wniosek o uznanie a obywatela polskiego złożysz w czasie, gdy prowadzone jest już wobec Ciebie postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego zostanie umorzone.

W przypadku gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie złożony w czasie, gdy wobec Ciebie jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zostanie zawieszone do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Prawa i obowiązki po uzyskaniu decyzji pozytywnej

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego. Dokument ten wydaje się na wniosek, dlatego po otrzymaniu decyzji w przedmiocie uznania za obywatela polskiego powinieneś udać się do wybranego organu gminy na terenie Państwa Polskiego i złożyć podanie o jego otrzymanie.

UWAGA ! Szczegółowe informacje dot. wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz   o dokumentach jakie powinny być do niego załączone otrzymasz w organie gminy, w którym będziesz ubiegał się o jego otrzymanie. Przed złożeniem wniosku o dowód osobisty upewnij się, że w rejestrze PESEL dokonano zmiany w zakresie Twojego obywatelstwa, aby to było możliwie tutejszy organ administracji publicznej musi dysponować potwierdzeniem wejścia rozstrzygnięcia wydanego w Twojej sprawie do obrotu prawnego, tzn. jego skutecznego dostarczenia, a to oznacza, że dane o obywatelstwie zostaną zmienione na obywatelstwo polskie, wówczas gdy do tutejszego Urzędu trafi zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji lub oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (w tym miejscu przypominam, że zazwyczaj operator pocztowy przekazuje zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji do jej nadawcy w okresie ok. 1,5 – 2 tygodni - liczonych od dnia jej odbioru przez adresata).

Karta Polaka natomiast traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego ( o ile wcześniej nie straciła ważności z uwagi na otrzymanie zezwolenia na pobyt stały ),  a jej posiadacz zwraca Kartę Polaka wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o obywatelstwie polskim  - obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa. Wywodzona z tego przepisu prawa zasada wyłączności obywatelstwa polskiego wyklucza uznanie na gruncie prawa polskiego obywatela polskiego jako obywatela innego państwa, co w praktyce sprowadza się do tego, że Rzeczpospolita Polska nie uznaje obcych obywatelstw własnych obywateli, gdy wchodzą w stosunki z polskimi organami państwowymi lub wykonują oni czynności na podstawie prawa polskiego – vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r. sygn. akt II OSK 1668/09. Oznacza to, że posiadając już obywatelstwo polskie oraz równocześnie obywatelstwo innego państwa przez organy administracji publicznej w Polce i inne oficjalne instytucje po nabyciu obywatelstwa polskiego będziesz traktowany wyłącznie jako obywatel polski.

Podstawa prawna

Art. 30 – 37 ustawy o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 225996