Aktualnie znajdujesz się na:

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-OP.0133.3.2019
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Data zatwierdzenia:

21.01.2019 r.

Co chcę załatwić?

Zrzec się obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy? Obywatela polskiego, który chce zrzec się obywatelstwa polskiego.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia Twojego  polskiego paszportu  lub kserokopia Twojego polskiego dowodu osobistego – dokumenty te powinny być ważne.
 4. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 5. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 6. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego, bądź inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 7. Kserokopia dokumentu tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci.
 8. Dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 9. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku - niewymienione wyżej.
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.     

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:

11. Odpis zupełny aktu urodzenia Twojego dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

12. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w przypadku Twojego.

13. Kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego dziecka.

14. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

15. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały, bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.

16. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyjęte do protokołu przed wojewodą – w przypadku, w którym rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.

17. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z zasadami wymienionymi w pukncie 16.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez naszego pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko - (do pobrania: załącznik nr 1.) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2.). Sam możesz się również posiłkować pouczeniem ze strony 8 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Wniosek możesz również pobrać w Sali Obsługi Klienta A w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Ile muszę zapłacić?

Kwota do zapłaty zostanie wyliczona przez naszego pracownika przyjmującego wniosek, ponieważ za samo wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie pobiera się opłaty. Zapłacić natomiast należy za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5 zł za stronę oraz poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł.

Opłatę skarbową możesz:

wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub dokonać jej w komercyjnym punkcie kasowym znajdującym się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pamiętaj jednak, że  jest w nim pobierana prowizja tytułem przyjmowanych opłat.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Sali Obsługi Klienta A na parterze budynku na wprost wejścia głównego do Urzędu - po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego. Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

w środę w godz. 10:00 - 18:00, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 16:00.

Podanie możesz też wysłać pocztą nie zapomnij jednak o tym, żeby wcześniej potwierdzić u notariusza za zgodność z oryginałem kopii Twoich dokumentów oraz własnoręczności podpisu.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym zostaniesz poinformowany wysłanym do Twojej wiadomości pismem.

Jaki jest czas reakcji?

Procedura wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa  polskiego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji prawnych, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Natomiast samo przekazanie przez nas wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje po pozytywnej jego weryfikacji i stwierdzeniu, że wszystkie wymagane dokumenty zostały do niego załączone.

Jak się odwołać?

Nie ma trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna

Art. 46 - 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 928). W zakresie doręczenia korespondencji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 16428