Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzule informacyjne - dotyczące:

Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [ Treść klauzuli ]

Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 -   [ Treść klauzuli ]   [ Treść klauzuli ]

Funkcjonowania „Infolinii w sprawach cudzoziemców”  [ Treść klauzuli ]

Portal Informacyjno-Operacyjny - Rejestr Wniosków Cudzoziemców [ Treść klauzuli ]

Przetwarzanie danych osobowych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - wersje językowe - Polska [ PL ]; Rosyjska [ RU ]; Ukraińska [ UA ]; angielska [ ANG ]

Rejestry w sprawach obywateli Unii Europejskiej i członków rodzin niebędących obywatelami Unii Europejskiej [ Treść klauzuli ]

Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zezwoleń na pracę, prowadzonym w sprawach z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  [ Treść klauzuli ]

Gromadzenia danych związanych z wydatkowaniem środków publicznych i zamówieniami publicznymi  [ Treść klauzuli ]

Wykorzystania poczty elektronicznej DUW  [ Treść klauzuli ]

Centralny rejestr skarg i wniosków  [ Treść klauzuli ]
Rejestr oświadczeń majątkowych  [ Treść klauzuli ]
Centralny rejestr petycji  [ Treść klauzuli ]
Postępowania egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym  [ Treść klauzuli ]

Ewidencji instruktorów techniki jazdy  [ Treść klauzuli ]
Świadectw kwalifikacji zawodowej, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej)  [ Treść klauzuli ]
Dokumentacji dotyczącej egzaminowania kandydatów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców i wykładowców  [ Treść klauzuli ]
Rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy - RWDZ  [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych w procesie rozpatrywania przez Wojewodę spraw związanych z lokalizacją i realizacją inwestycji  [ Treść klauzuli ]

Bazy osób wnioskujących o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych w rozumieniu unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  [ Treść klauzuli ]
Rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe osób niepełnosprawnych oraz rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych  [ Treść klauzuli ]
Rejestru osób przynależących do grupy beneficjentów ostatecznych projektu realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pn. "Integracja, adaptacja, akceptacja". Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku  [ Treść klauzuli ]
Rejestru odwołań, zażaleń oraz skarg od rozstrzygnięć wydanych w sprawach z zakresu świadczeń z tytułu bezrobocia  [ Treść klauzuli ]
Rejestru tłumaczy języka migowego  [ Treść klauzuli ]
Szkoleń specjalistycznych wyższych kadr medycznych  [ Treść klauzuli ]
List osób skierowanych do prac przy zwalczaniu epidemii  [ Treść klauzuli ]
Zbioru danych osobowych osób wymagających pomocy w zakresie usług szczególnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  [ Treść klauzuli ]
Rejestru zgonów w czasie ciąży, porodu i połogu  [ Treść klauzuli ]

Dokumentacji Kadrowo-Płacowej Urzędu  [ Treść klauzuli ]
Praktyk, staży i wolontariatu  [ Treść klauzuli ]
Świadectw rekompensacyjnych  [ Treść klauzuli ]
Ulg w spłacie należności Skarbu Państwa  [ Treść klauzuli ]
Rekrutacji kandydatów do pracy  [ Treść klauzuli ]

Ewidencjonowania skarg i wniosków  [ Treść klauzuli ]
Rejestrowania wpływających petycji  [ Treść klauzuli ]

Postulaty i inicjatywy obywatelskie [ Treść klauzuli ]
Postępowań egzekucyjnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym  [ Treść klauzuli ]

Systemu ostrzegania i alarmowania województwa dolnośląskiego  [ Treść klauzuli ]
Ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach  [ Treść klauzuli ]
Systemu Powiadamiania Ratunkowego  [ Treść klauzuli ]
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych osób zgłaszających zgromadzenia publiczne  [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych osób wnioskujących o wyrażenie zgody na zgromadzenia cykliczne  [ Treść klauzuli ]
Ewidencji instruktorów obrony cywilnej województwa dolnośląskiego  [ Treść klauzuli ]
Zbioru pacjentów i lekarzy  [ Treść klauzuli ]
Przedsiębiorców nabywających, przechowywujących lub używających materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzających materiały wybuchowe metodą in situ  [ Treść klauzuli ]
Ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przetwarzania danych z „Karty pasażera”, „Karty kierowcy” oraz „Formularza lokalizacji podróżnych dla celów zdrowotnych”)  [ Treść klauzuli ]

Kursów specjalistycznych dla lekarzy i personelu medycznego  [ Treść klauzuli ]

Przetwarzania danych osobowych w procesie rozpatrywania przez Wojewodę Dolnośląskiego spraw związanych z wpisaniem do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego oraz Systemem Monitorowania Kształcenia  Pracowników Medycznych  [ Treść klauzuli ]

Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR)  [ Treść klauzuli ]

Złożenie "Oświadczenia lustracyjnego" lub "Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" [ Treść klauzuli ]

 

liczba wejść: 20817