Aktualnie znajdujesz się na:

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzule informacyjne - dotyczące:

Funkcjonowania „Infolinii w sprawach cudzoziemców”  [ Treść klauzuli ]

Gromadzenia danych związanych z wydatkowaniem środków publicznych i zamówieniami publicznymi [ Treść klauzuli ]

Centralny rejestr skarg i wniosków [ Treść klauzuli ]
Rejestr oświadczeń majątkowych [ Treść klauzuli ]
Centralny rejestr petycji [ Treść klauzuli ]
Postępowania egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym [ Treść klauzuli ]

Ewidencji instruktorów techniki jazdy [ Treść klauzuli ]
Świadectw kwalifikacji zawodowej, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej) [ Treść klauzuli ]
Dokumentacji dotyczącej egzaminowania kandydatów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców i wykładowców [ Treść klauzuli ]
Rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy - RWDZ [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych w procesie rozpatrywania przez Wojewodę spraw związanych z lokalizacją i realizacją inwestycji [ Treść klauzuli ]

Bazy osób wnioskujących o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych w rozumieniu unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [ Treść klauzuli ]
Rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe osób niepełnosprawnych oraz rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych [ Treść klauzuli ]
Rejestru osób przynależących do grupy beneficjentów ostatecznych projektu realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pn. "Integracja, adaptacja, akceptacja". Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku [ Treść klauzuli ]
Rejestru odwołań, zażaleń oraz skarg od rozstrzygnięć wydanych w sprawach z zakresu świadczeń z tytułu bezrobocia [ Treść klauzuli ]
Rejestru tłumaczy języka migowego [ Treść klauzuli ]
Szkoleń specjalistycznych wyższych kadr medycznych [ Treść klauzuli ]
List osób skierowanych do prac przy zwalczaniu epidemii [ Treść klauzuli ]
Zbioru danych osobowych osób wymagających pomocy w zakresie usług szczególnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [ Treść klauzuli ]
Rejestru zgonów w czasie ciąży, porodu i połogu [ Treść klauzuli ]

Dokumentacji Kadrowo-Płacowej Urzędu [ Treść klauzuli ]
Praktyk, staży i wolontariatu [ Treść klauzuli ]
Świadectw rekompensacyjnych [ Treść klauzuli ]
Ulg w spłacie należności Skarbu Państwa [ Treść klauzuli ]
Rekrutacji kandydatów do pracy  [ Treść klauzuli ]

Ewidencjonowania skarg i wniosków [ Treść klauzuli ]
Rejestru oświadczeń majątkowych [ Treść klauzuli ]
Rejestrowania wpływających petycji [ Treść klauzuli ]
Postępowań egzekucyjnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym [ Treść klauzuli ]

Systemu ostrzegania i alarmowania województwa dolnośląskiego [ Treść klauzuli ]
Ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach [ Treść klauzuli ]
Systemu Powiadamiania Ratunkowego [ Treść klauzuli ]
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych osób zgłaszających zgromadzenia publiczne [ Treść klauzuli ]
Danych osobowych osób wnioskujących o wyrażenie zgody na zgromadzenia cykliczne [ Treść klauzuli ]
Ewidencji instruktorów obrony cywilnej województwa dolnośląskiego [ Treść klauzuli ]
Zbioru pacjentów i lekarzy [ Treść klauzuli ]
Przedsiębiorców nabywających, przechowywujących lub używających materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzających materiały wybuchowe metodą in situ [ Treść klauzuli ]
Ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przetwarzania danych z „Karty pasażera”, „Karty kierowcy” oraz „Formularza lokalizacji podróżnych dla celów zdrowotnych”) [ Treść klauzuli ]

 

 

 

liczba wejść: 2757