Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
WZON.0133.1.2018
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Data zatwierdzenia:
     29.06.2018 r.
Co chcę załatwić?

Odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kogo dotyczy?
 • osób dorosłych (które ukończyły 16 rok życia),
 • osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
 • Dziecko (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia) ma przedstawiciela ustawowego lub  przedstawicela prawnego.
 • Ubezwłasnowolniony częściowo ma kuratelę, ubezwłasnowolniony całkowicia ma opiekę.
Co przygotować?
 • odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • dodatkową dokumentację, jeśli chcesz ją dołączyć.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 odwołanie

Jak wypełnić dokumenty?

Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności możesz się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składasz za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Napisz:

 • imię, nazwisko i adres,
 • nazwę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • numer decyzji, od której się odwołujesz,
 • uzasadnienie.

Odwołanie podpisz i jeśli masz dodatkową dokumentację - dołącz.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Możesz odwołać się do 14 dni, od kiedy dostałeś orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Gdzie załatwię sprawę?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki; Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim; Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
dr Sławomir Węgrzynowicz Przewodniczący 0237 71/3406883 s.wegrzynowicz@duw.pl
Elżbieta Nocko-Ciołek Sekretarz 0235 71/3406847 e.nocko@duw.pl

Joanna Zalewska; ekspert

Waldemar Harbatiuk ekspert

0236 71/3406959

j.zalewska@duw.pl

w.harbatiuk@duw.pl

Sekretariat:

Iwona Mazurkiewicz administrator

Katarzyna Wołoszyn administrator

0239 71/3406956

i.mazurkiewicz@duw.pl

k.woloszyn@duw.pl

Barbara Izydorczyk     ekspert

 Małgorzata Szczurowska-Jeżyna; ekspert

0259 71/3406245

 

 b.izydorczyk@duw.pl

m.szczurowska@duw.pl

 

Joanna Faściszewska ekspert

Renata Marcinkowska ekspert

 

0260 71/3406955

j.fasciszewska@duw.pl

r.marcinkowska@duw.pl

fax 1 0236 71/3406959  
fax 2 0239 71/3406614  
Co zrobi Urząd?

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wezwie Ciebie na komisję a potem dostaniesz orzeczenie.

Jaki jest czas reakcji?

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na załatwienie Twojej sprawy ma 30 dni.

Około 7 dni przed komisją dostaniesz zawiadomienie, gdzie i kiedy masz przyjechać.

Jak się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie złóż do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 30 dni od dnia odbioru orzeczenia.

Informacje dodatkowe

Po uzyskaniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, możesz:

 • złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek      o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub karty parkingowej,
 • złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie pomocy,
 • złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
 • złożyć kopię orzeczenia u swojego pracodawcy,
 • zbierać rachunki z aptek i za prywatne wizyty u lekarzy oraz sprzęt rehabilitacyjny, będziesz mógł (jeśli masz umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) odliczyć ich koszt od podatku (informacja w urzędzie skarbowym),
 • złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie, np. do remontu mieszkania.

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Jeśli masz znaczny stopień niepełnosprawności przeczytaj ustawę z dnia 9 maja 2018 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932).

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje wszystkie osoby zainteresowane, że zgodnie z ustawą z dnia      2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.),

Art. 15 h ust. 1

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem:
  • złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od dnia (czyli       od   8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 2

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe (dla osób orzekanych), o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii,
nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 3

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe,o których mowa      w art. 8 ust. 5 (karty parkingowe wydane placówką) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Art. 15h ust. 4

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie     z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie decyzji wydanej z urzędu. Decyzja ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji (Art. 15h ust. 5).

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 linki do stron, gdzie umieszczono raporty dotyczące realizacjii ww. programów.

Informacje ogólne o programie.

Informacja o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Informacja na Facebooku o programie.

Strona internetowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857),
 3. Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób, w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2021 r. poz.735, ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn.zm). ze zmianami.

     Aktualne przepisy prawne

 

 

 

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

OGŁOSZENIE

Kontakt z Wojewódzki Zespołem mozliwy jest:

pod numerami telefonów:  71/340-69-56

                                                  71/340-69-59

                                                  71/340-62-45

                                                  71/340-69-55

oraz poprzez skrzynkę e-mail:   wzon.wroclaw@duw.pl

 

Informujemy,  że w związku z wprowadzonymi w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim ograniczeniami w obsłudze klientów obowiązują ustalenia:

 1. kontakt osobisty z klientami WZON-u tylko w sprawach ważnych. Terminy uzgadniać będą wyłącznie pracownicy sekretariatu,  którz po zastosowaniu środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki ochronne) wydadzą osobom zainteresowanym orzeczenia, odbiorą zrzeczenia od naszej decyzji, dodatkową dokumentację oraz dokumenty składane w związku z koniecznością uzupełnienia braków w dokumentacji orzeczniczej. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców Wrocławia i okolic. Pacjenci z miejscowości oddalonych od Wrocławia nadal będą mogli korzystać z poczty elektronicznej WZON i za jej pośrednictwem przesyłać skany brakujących lub nowych dokumentów, złożyć zrzeczenie od orzeczenia WZON.  

     2. każda osoba przychodząca do Urzędu trzeba musi zapoznać się z reżimem sanitarnym.

     I tak: po uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie, klienci będą musieli przybyć nie wcześniej niż ok 5 minut przed spotkaniem, zdezynfekować dłonie, poddać się pomiarowi temperatury ciała. Każdy z klientów musi osłaniać usta i nos maseczką ochronna i mieć założone rękawiczki (ochronne, jednorazowe). Ochrona Urzędu może poprosić o potwierdzenie tożsamości osoby wchodzącej do Urzędu.

    3.  posiedzenia składów orzekających:

    Informujemy Państwa, że od dnia 1 grudnia 2021 r. z przyczyn związanych z pandemią, zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków chorowby zakaźnej wywołanej wirusem SARD-CoV-2, posiedzenia składów orzekających  odbywają się wyłącznie bez udziału osób zainteresowanych, tj. w trybie zaocznym, na podstawie dokumentacji medycznej.

W przypadku chęci osobistego dostarczenia dodatkowej dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się  pracownikiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pod numerami telefonów:

71 3406847

71 3406959

71 3406956

71 3406245

71 3406955

 

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu są udostępnione na stronie głównej Urzędu.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje również, że wprowadzone z dniem 31 maja 2020 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów obowiązują do dni odwołania.

 

liczba wejść: 64245