W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
WZON.0133.1.2018
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Data zatwierdzenia:
     29.06.2018 r.
Co chcę załatwić?

Odwołać się od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kogo dotyczy?
 • osób dorosłych (które ukończyły 16 rok życia),
 • osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
 • Dziecko (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia) ma przedstawiciela ustawowego lub  przedstawicela prawnego.
 • Ubezwłasnowolniony częściowo ma kuratelę, ubezwłasnowolniony całkowicia ma opiekę.
Co przygotować?
 • odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • dodatkową dokumentację, jeśli chcesz ją dołączyć.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 odwołanie

Jak wypełnić dokumenty?

Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności możesz się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składasz za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Napisz:

 • imię, nazwisko i adres,
 • nazwę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • numer decyzji, od której się odwołujesz,
 • uzasadnienie.

Odwołanie podpisz i jeśli masz dodatkową dokumentację - dołącz.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Możesz odwołać się do 14 dni, od kiedy dostałeś orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Gdzie załatwię sprawę?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki; Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim; Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

 Przewodniczący

Renata Marcinkowska

0237 71/3406883 r.marcinkowska@duw.pl
Elżbieta Nocko-Ciołek Sekretarz 0235 71/3406847 e.nocko@duw.pl

Joanna Zalewska; ekspert

Waldemar Harbatiuk ekspert

0236 71/3406959

j.zalewska@duw.pl

w.harbatiuk@duw.pl

Sekretariat:

Katarzyna Wołoszyn starszy administrator

Joanna Trela

administrator

0239 71/3406956

k.woloszyn@duw.pl

Barbara Izydorczyk     ekspert

 Małgorzata Szczurowska-Jeżyna; ekspert

0259 71/3406245

 

 b.izydorczyk@duw.pl

m.szczurowska@duw.pl

 

Joanna Faściszewska ekspert

 

 

0260 71/3406955

j.fasciszewska@duw.pl

r.marcinkowska@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wezwie Ciebie na komisję a potem dostaniesz orzeczenie.

Jaki jest czas reakcji?

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na załatwienie Twojej sprawy ma 30 dni.

Około 7 dni przed komisją dostaniesz zawiadomienie, gdzie i kiedy masz przyjechać.

Jak się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie złóż do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 30 dni od dnia odbioru orzeczenia.

Informacje dodatkowe

Po uzyskaniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, możesz:

 • złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek      o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub karty parkingowej,
 • złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie pomocy,
 • złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
 • złożyć kopię orzeczenia u swojego pracodawcy,
 • zbierać rachunki z aptek i za prywatne wizyty u lekarzy oraz sprzęt rehabilitacyjny, będziesz mógł (jeśli masz umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) odliczyć ich koszt od podatku (informacja w urzędzie skarbowym),
 • złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie, np. do remontu mieszkania.

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że na mocy obowiązującego prawa wszystkie orzeczenia których termin wazności upływał do dnia 5 sierpnia  2023 r., ale nie później niż do dnia 30 września  2024 r. ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 30.09.2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

INFORMACJA

 

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O POZIOMIE POTRZEBY WSPARCIA MOŻNA ZŁOŻYĆ DOPIERO OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R.

 

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnosląskim w sprawie ustalenia potrzeby poziomu wsparcia jest możliwy osobiście lub pod numerem telefonu:

71 / 340-68-06

71 / 340-67-71

 

Adres mailowy, pod który można kierować pytania dotyczące ustalenia potrzeby poziomu wsparcia:

wsparcie.wzon@duw.pl      

 

NA TEN ADRES PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ WNIOSKÓW I KWESTIONARIUSZY SAMOOCENY.

 

WNIOSEK, KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY, UPOWAŻNIENIE / PEŁNOMOCNOSTWO, KOPIĘ WAŻNEGO ORZECZENIA NALEŻY WYSŁAĆ:

- platformą EMPATIA

- EPUaP

- Poczta Polska

 

 

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).

Po dniu 1 stycznia 2024 r. będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie poziomu koniecznego wsparcia przez osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

 

DRUK WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA (WERSYJA EDYTOWALNA) oraz Kwestionariusz samooceny (wypełnia tylko wnioskodawca)

https://duw.pl/download/1/50061/PPWWniosek.docx

https://duw.pl/download/1/50060/PPW-KKwestionariusz.docx

 

DRUK WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA (WERSYJA EDYTOWALNA) oraz Kwestionariusz samooceny (wypełnia tylko wnioskodawca) - pdf

- do pobrania  U DOŁU STRONY

 

 

Przykładowe wzory wypełnienia wniosku o wydanie decyzji o potrzebie poziomu wsparcia.

Wzór 1 WNIOSEK WYPEŁNIONY PRZEZ ZAINTERESOWANEGO

https://duw.pl/download/1/50057/scanwniosekosobyzainteresowanej.pdf

 

WZÓR 2 WNIOSEK WYPEŁNIONY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

https://duw.pl/download/1/50058/scanwniosekpelnomocnika.pdf

 

WZÓR 3 WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA (OPIEKUN, KURATOR)

https://duw.pl/download/1/50059/scanwniosk-przedstustawowego.pdf

 

WZÓR WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA SAMOOCENY DLA OSÓB NIE MOGĄCYCH GO WYPEŁNIĆ WŁASNORĘCZNIE

 

/dokumenty/zalaczniki/1/1-50087.png

 

 

Jeśli masz znaczny stopień niepełnosprawności przeczytaj ustawę z dnia 9 maja 2018 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932).

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 linki do stron, gdzie umieszczono raporty dotyczące realizacjii ww. programów.

Informacje ogólne o programie.

Informacja o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Informacja na Facebooku o programie.

Strona internetowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857),
 3. Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób, w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2023 r. poz.775, ze zm.),

     Aktualne przepisy prawne

 

 

 

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

OGŁOSZENIE

Kontakt z Wojewódzki Zespołem mozliwy jest osobiście lub pod numerami telefonów: 

                                                  71/340-69-56

                                                  71/340-69-59

                                                  71/340-62-45

                                                  71/340-69-55

Godziny urzędowania:

08:00 - 15:30

 

Poza wskazanymi godzinami w sprawach indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

oraz poprzez skrzynkę e-mail:   wzon.wroclaw@duw.pl

 Informujemy, że od dnia 12.09.2022 r. obecnośc na posiedzeniu skłądu orzekającego jest obowiązkowa.

 Niestawienie się na posiedzenie bez usprawiedliwienia przedłożonego w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu posiedzenia spowoduje zgodnie z § 7 ust. 5-6 w zw. z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027), pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

 

liczba wejść: 87393