Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zmiany w funkcjonowawniu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych po 23.05.2020 r.

 

 

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
ZP-OZM.0133.1.2018
Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych Data zatwierdzenia:
   02.07.2018   r.
Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
Kogo dotyczy?

Pacjentów lub przedstawicieli ustawowych, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobierców.

Komisja rozpatruje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa dolnośląskiego, po 1 stycznia 2012 r. 
Co przygotować?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

Dokumentację medyczną na poparcie wniosku.  

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego 

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wniosek w dwóch egzemplarzach, podpisz i dołącz kserokopie dokumentacji medycznej również w dwóch egzemplarzach.
Ile muszę zapłacić?

Zapłać 200 zł przy złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

 

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
NBP o/okręgowy Wrocław 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"

lub gotówką w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 

UWAGA:

W trakcie postepowania przed komisją mogą powstać inne koszty postepowania takie jak:

  • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
  • wynagrodzenie za sporządzenie opinii – jeżeli taka będzie potrzebna

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postepowania przed komisją ponosi wnioskodawca.

W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty postepowania ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wnioski  można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło
po 1 stycznia 2012 roku.

Wniosek do komisji można  złożyć w ciągu  jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia sądowego stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców po śmierci pacjenta lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław,
z dopiskiem : "Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych"

lub złożyć osobiście

 
Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

inspektor wojewódzki

Justyna Skałecka

Anetta Jarymowicz

0269

( parter)

071/340 63 34 zdarzeniamedyczne@duw.pl
  0114    
Co zrobi Urząd?

Komisja zawiadomi Cię o terminie lub terminach posiedzeń, na których rozpatrzy wniosek i wyda orzeczenie.

Jaki jest czas reakcji?

Komisja wyda orzeczenie  w sprawie zdarzenia medycznego w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego  wniosku.

W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządzi uzasadnienie.

Jak się odwołać? Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
Informacje dodatkowe

Wysokość świadczeń:

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia, jednakże:

  • w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł,
  • w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie  wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

Uwaga:

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011, Nr 294, poz. 1740).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia
w przypadku zdarzenia medycznego. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 750).

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

 

 

liczba wejść: 30788