Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 268)

  "Art. 23. 1. Paszport tymczasowy wydaje się:

  1. (uchylony);
  2. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  4. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  5. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
  6. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożli-we, a przeszkoda ta ma charakter czasowy
 2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności."

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U z 2010 nr 152 poz. 1026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu - Dz. U. nr 25, poz. 126.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U. 2019 poz. 1313

liczba wejść: 21874