Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: NK-KSE.0133.3.2023
 
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji Data zatwierdzenia:
         26 czerwca 2023 r.
Co chcę załatwić?

Złożyć petycję w przedmiocie żądania (w szczególności) zmiany przepisów prawa bądź podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie, która dotyczy Cię bezpośrednio, lub w sprawie życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Kogo dotyczy?

Petycja może być złożona w interesie  publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Co przygotować?

W przypadku petycji składanej w interesie  podmiotu trzeciego przygotuj jego zgodę, którą załączysz do petycji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Przy składaniu petycji nie obowiązuje żaden formularz.

Przedmiot petycji wskaż samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak wypełnić dokumenty?

W treści petycji wskaż:

  • oznaczenie wnoszącego petycję; jeżeli jest to grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie (imię, nazwisko [nazwę] i adres) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, do której przesyłana będzie wszelka korespondencja;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • przedmiot petycji.

Pamiętaj, że petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, jeśli nie zawiera danych w zakresie oznaczenia wnoszącego petycję.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję .

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

W petycji możesz zawrzeć zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (lub urzędu go obsługującego) Twoich danych osobowych lub danych podmiotu trzeciego, w interesie którego składasz petycję.

Ile muszę zapłacić? Z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia petycji nie ponosisz żadnych opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym dogodnym dla siebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Petycje możesz wysłać:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: skargiwnioski@duw.pl,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (adres: /req49xn18v/skrytka),
  • pocztą tradycyjną albo
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

a także:

Delegatura w Jeleniej Górze – ul. J. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra;

Delegatura w Legnicy – ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica;

Delegatura w Wałbrzychu – ul. J. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w siedzibie DUW we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie pod nr tel. 71 340-61-22 lub
71 340-66-51.

Co zrobi Urząd?

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Sprawdzimy, czy  petycja została złożona  do odpowiedniego urzędu – jeśli nie, odeślemy ją bez zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia,  do właściwego urzędu, zawiadamiając Cię o tym.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, rozpatrzymy  ją w zakresie należącym do naszej właściwości oraz przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając Cię o tym.

Jeżeli okaże się, że jesteśmy właściwi do rozpatrzenia petycji,  zamieścimy na swojej stronie internetowej jej skan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie  którego petycja jest składana.

Informacja na stronie internetowej będzie na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Jeśli petycja nie spełni wymogów ustawowych, w terminie 30 dni wezwiemy do uzupełnienia jej braków, wyznaczając 14-dniowy termin. Brak uzupełnienia petycji w terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania.

Jeżeli złożysz petycję w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez nas rozpatrzonej, i nie wskażesz w niej nowych faktów lub nieznanych nam wcześniej dowodów, mamy możliwość pozostawienia Twojej petycji bez rozpoznania. Niezwłocznie Cię o tym poinformujemy oraz wskażemy poprzedni sposób załatwienia petycji.

Jaki jest czas reakcji?

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

W przypadku wystąpienia okoliczności od nas niezależnych, które uniemożliwią rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy licząc od upływu pierwotnego terminu.

Jeżeli nie będziemy właściwi do rozpatrzenia petycji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, prześlemy ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnoszący petycję.

Po rozpatrzeniu petycji zawiadomimy Cię o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej wysłanym pocztą tradycyjną albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stosowne informacje podamy także na stronie internetowej podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam scanu petycji.

O sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dowiesz się tylko z ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu. Nie wyślemy wtedy zawiadomienia pocztą tradycyjną.

Jak się odwołać?

W postępowaniu w sprawie rozpatrzenia petycji nie służą żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Informacje dodatkowe

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku o którym mowa powyżej, na stronie internetowej urzędu zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W tym przypadku nie zostaniesz zawiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną o sposobie załatwienia petycji. Zawiadomienie zostanie ogłoszone jedynie na stronie internetowej urzędu.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści petycji jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia wpływających petycji. Posiadasz prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/ochrona-danych-osobowyc/16380,Klauzule-informacyjne-dotyczace.html.

Podstawa prawna
  • art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

2015

W roku 2015 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2016

W roku 2016 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła i została rozpatrzona w ramach posiadanych kompetencji jedna petycja
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), której przedmiot obejmował podjęcie działań zmierzających do anulowania decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2000 r. Nr NGK.Ia.7723/P/22/9/00 oraz anulowania § 1 Statutu Powiatu Wołowskiego. Petycja nie zostala uwzględniona.

2017

W 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w ramach posiadanych kompetencji została rozpatrzona jedna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), której przedmiot obejmował podjęcie działań
prawnych celem przywrócenia swobodnego i prawnego dojazdu i dojścia do kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jodłowie oraz do cmentarza przy tym kościele. Petycja nie została uwzględniona.

2018

W 2018 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w ramach posiadanych kompetencji zostały rozpatrzone trzy petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), których przedmiot obejmował zmianę nazwy ulicy w Boguszowie - Gorcach, podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Powiatu Głogowskiego lub podjęcie innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa przez władze Powiatu Głogowskiego oraz podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Gminy Żukowice lub podjęcie innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa w Gminie Żukowice. Petycje te nie zostały uwzględnione. Ponadto do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłyneła także petycja w przedmiocie zmiany przebiegu dróg wojewódzkich i wstrzymania remontu ul. Kościuszki w Zgorzelcu, która została przekazana zgodnie z właściwością do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

2019

W 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło pięć petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), które Wojewoda Dolnośląski rozpatrzył w ramach posiadanych kompetencji. Przedmiot pierwszej petycji obejmował szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Długołęka. Petycja ta nie została uwzględniona. Przedmiot pozostałych czterech petycji obejmował podjęcie działań w celu likwidacji obecnej lokalizacji neutralizacji - nieszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - Cienin, bądź radykalnego zmniejszenia dopuszczalnych wielkości wysadzanych na obiekcie poligonu ładunków wybuchowych. Petycje te zostały uwzględnione.

2020

W 2020 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęły dwie petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), które Wojewoda Dolnośląski rozpatrzył w ramach posiadanych kompetencji. Przedmiot pierwszej petycji obejmował anulowanie pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej sieci PLAY na terenie wsi Henryków. Petycja ta została uwzględniona. Przedmiot drugiej petycji obejmował przejęcie budynku szpitalnego w Górze przy ul. Hirszfelda i utworzenie oddziału covidowego. Petycja ta nie została uwzględniona.

2021

W 2021 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podlegająca rozpatrzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach posiadanych kompetencji.

2022

W 2022 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęły dwie petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), które Wojewoda Dolnośląski rozpatrzył w ramach posiadanych kompetencji. Przedmiot pierwszej petycji obejmował podjęcie działań w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym w zakresie zaniechania dostosowania statutów Młodzieżowej Rady Miasta do obowiązujących przepisów prawa. Petycja ta została uwzględniona. Przedmiot drugiej petycji obejmował wcześniejsze wydanie jodku potasu mieszkańcom Nowej Rudy. Petycja ta nie została uwzględniona.

liczba wejść: 22224