Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 ZP-ZPSM.0133.3.2022
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Data zatwierdzenia:
  3 lutego 2022 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać opinię o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Kogo dotyczy?

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu wnioskującego:

 1. wykonującego działalność leczniczą,
 2. zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,
 3. zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Zgodnie z art. 95d. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1, występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji:

 1. polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
 • nowego podmiotu leczniczego,
 • nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 1. innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

– której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Wniosek o wydanie opinii dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa

Co przygotować?

Przygotuj:

 1. Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 2. Oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wnioski należy składać do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawiera:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię;
 2. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 4. wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 5. opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający:
 •  zakres rzeczowy inwestycji, ze wskazaniem dziedzin medycyny, których dotyczy inwestycja,
 • uzasadnienie celowości inwestycji,
 • okres realizacji inwestycji,
 • wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
 • źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 , a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej szacunkową wartość na dzień złożenia wniosku w podziale na grupy kosztów,
 • inne informacje dotyczące inwestycji;
 1. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji;
 2. oświadczenie, o którym mowa w ust. 4;
 3. datę jego sporządzenia;
 4. podpis osoby upoważnionej do jego złożenia.

Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust.1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej w ust. 3 pkt 10 do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4000 zł.

Opłata stanowi przychód Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, i jest wnoszona na rachunek Funduszu Medycznego. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.

Wpłaty należy dokonywać na następujący rachunek:

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003.

W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny
(nr wniosku z pozycji V.2. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowany przez   system.

 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wnieś opłatę skarbową                          w wysokości 17 zł, płatną na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 Możesz to zrobić:

 •  w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdującej się na parterze budynku,
 •  w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 •  przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego Wrocławia:

  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Kiedy złożyć dokumenty?

Kompletny wniosek można złożyć w dogodnym dla Wnioskodawcy terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie opinii składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dostęp do systemu IOWISZ

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                    od 800 do1600.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

pracownik

pokój nr

telefon

e-mail

Agnieszka Błażejewicz

0124

71 340 69 85

a.blazejewicz@duw.pl

Bogusława Pawlica

0125

71 340 64 92

b.pawlica@duw.pl

Urszula Kurowska

0125

71 340 69 79

u.kurowska@duw.pl

Sylwia Kitajewska

0125

71 340 65 02

s.kitajewska@duw.pl

Beata Kochanowska

0128

71 340 69 38

b.kochanowska@duw.pl

Elżbieta Czernielewska

0128

71 340 62 79

e.czernielewska@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Zweryfikujemy wniosek oraz kompletność dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek podlegać będzie procedowaniu i zostanie wydana opinia.

Organ wydający opinię sprawdza kompletność wniosku, a w przypadku braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii bez rozpatrzenia.

W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii Wojewoda przekazuje, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania Dyrektorowi Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą we Wrocławiu wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem systemu IOWISZ wniosku Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i kolejno przekazuje ww. opinię Wojewodzie Dolnośląskiemu, za pośrednictwem systemu IOWISZ.
Jaki jest czas reakcji?

Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie wyłacznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku;
 2. krajowego planu albo wojewódzkiego planu;
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 4. mapy;
 5. opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu - w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
 6. opinii Prezesa Funduszu - w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;
 7. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, o których mowa w art. 95e ust. 1, oraz wydanych opiniach, o których mowa w art. 95d ust. 1, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację mapy, oraz krajowego planu albo wojewódzkiego planu;
 8. opinii Komisji - w przypadku inwestycji, których wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł..

Pozytywna opinia o celowości inwestycji wydana od dnia 1 stycznia 2021 r. jest ważna 3 lata od dnia jej wydania. Natomiast opinie wydane przed 1 stycznia 2021 r. roku są ważne bezterminowo

Jak się odwołać?

W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy, jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu.

Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1. W przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem.

Protest wnosi się w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Protest zawiera:

 1. oznaczenie organu, do którego wnosi się protest;
 2. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 4. znak opinii, od której protest jest wnoszony, oznaczenie organu wydającego opinię oraz datę i miejsce wydania opinii;
 5. wskazanie kryterium, z oceną spełniania którego podmiot wnoszący protest się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 6. oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 7. podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu.

Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.

Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 95g ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • został wniesiony po terminie;
 • nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie ustawy

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Informacje dodatkowe

 

Opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia nie wydaje się w odniesieniu do:

 1. szpitalnego oddziału ratunkowego;
 2. szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 3. centrum urazowego;
 4. centrum urazowego dla dzieci;
 5. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Minister właściwy do spraw zdrowia jest organem wydającym opinię o celowości inwestycji w przypadku gdy podmiotem wnioskującym, o którym mowa w art. 95e ust. 1, jest:

 1. podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia;
 2. podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1383), w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;
 4. podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, o którym mowa w pkt 1-3;
 5. wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 6. uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 7. podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U. z 2021r. poz. 2487).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7182