Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Dokonanie wpisu/zmiany danych w Rejestrze mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie bądź na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizację pozarządową

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr: ZP-KNPS.0133.3.2024.MS

 

Dokonanie wpisu/zmiany danych w Rejestrze mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie bądź na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizację pozarządową

 

      Data zatwierdzenia:

 

               22.01.2024 r.

Co chcę załatwić?

Dokonać wpisu mieszkania treningowego/wspomaganego lub zmian danych: 

- w Rejestrze mieszkań treningowych i wspomaganych, prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie;

- na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25.

 

Kogo dotyczy?

Podmiotów prowadzących mieszkania treningowe lub wspomagane.

Kto dokonuje zgłoszenia mieszkania?

Podmioty prowadzące tj.
- do Rejestru mieszkań treningowych i wspomaganych  – Gminy lub powiaty, a także podmioty prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane na ich zlecenie;

- na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizację pozarządową – Podmioty inne niż ww., tj. pomioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą mieszkania treningowe i wspomagane, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej;

Kiedy złożyć wniosek o wpis mieszkania  do Rejestru ?

Podmioty prowadzące w dniu 1.11.2023 r. mieszkania chronione są obowiązane do przekształcenia ich w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane w terminie 6 miesięcy, w związku z tym podmioty prowadzące, które przekształciły mieszkania chronione w mieszkania treningowe lub wspomagane oraz podmioty, które po dniu 1.11.2023 r. utworzyły  mieszkania treningowe lub wspomagane, obowiązane są do zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od dnia ich prze przekształcenia lub utworzenia do Rejestru.

Kiedy zgłaszać zmiany danych objętych rejestrem?

Wszelkie zmiany danych objętych Rejestrem podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane zgłasza w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Co przygotować?

Przygotuj, wpisując mieszkanie do Rejestru:

1. Wniosek o wpis mieszkania treningowego do rejestru wojewody;

2. Wniosek o wpis mieszkania wspomaganego do rejestru wojewody;

 

oraz załączniki – odpowiednio:

 • w przypadku podmiotów, które w dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693) prowadziły mieszkania chronione i przekształciły je w mieszkania treningowe/wspomagane – uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię aktu organu wykonawczego gminy/powiatu o dokonanym przekształceniu;
 • w przypadku podmiotów, które utworzyły po dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693) mieszkania treningowe/wspomagane – uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię aktu organu wykonawczego gminy/powiatu o utworzeniu mieszkania,
 • w przypadku realizacji zadania w oparciu o art. 25 ustawy o pomocy społecznej – uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię umowy z podmiotem prowadzącym mieszkanie,
 • w przypadku udzielania wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom skierowanym przez Gminę/Powiat na podstawie art. 53 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej – uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopię porozumienia zawartego z daną Gminą/Powiatem w przedmiotowym zakresie;

Przygotuj, wpisując mieszkanie na Listę:

3. Wniosek o dopisanie do Listy mieszkań treningowych i wspomaganych
    prowadzonych przez organizacje pozarządowe;

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij odpowiednio:

 1. Wniosek o wpis mieszkania treningowego do rejestru wojewody;

 2. Wniosek o wpis mieszkania wspomaganego do rejestru wojewody;

 3. Wniosek o dopisanie do Listy mieszkań treningowych i wspomaganych
    prowadzonych przez organizacje pozarządowe;

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:

 

 • przesłać  na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

 • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu
  za pośrednictwem  platformy ePUAP,

 

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:
   Pon. - Pt. w godz. 8:00 - 16:00.

 

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

e-mail

Małgorzata Staszczak

1110A

71 340 67 74

 

m.staszczak@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Dokona wpisu/zmian danych mieszkania treningowego lub wspomaganego do Rejestru bądź na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizację pozarządową. W przypadku braków w dokumentacji poprosi o jej uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 • Art. 22 pkt 4 w związku z art. 53 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Art. 9 ust 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2354) w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych.
liczba wejść: 489