Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
     ZP-P.0133.4.2023
Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Data zatwierdzenia:
  10.02.2023 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadziły w okresie ostatnich dwóch lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Co przygotować?

Przygotuj w szczególności:

 1. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
  i Informacja o Działalności Gospodarczej);
 2. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 3. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością jak również dokumenty ją potwierdzające;
 4. statut, w przypadku jego posiadania;
 5. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego;
 6. programy dla określonych we wniosku turnusów rehabilitacyjnych,
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Wniosek i dokumenty  załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis do rejestru organizatorów, który znajdziesz:

Jak wypełnić dokumenty?

Określ na str. 1 rodzaj wniosku oraz czytelnie wypełnij część A wniosku – szare pola (załącznik nr 2 – wzór wypełnienia).

Wypełniając stronę 2 pkt II wniosku skorzystaj z informacji dodatkowych załączonych do wzoru wypełnienia wniosku (załącznik nr 3).

Ile muszę zapłacić? Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu

przesłać na adres:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -

adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka

albo złożyć elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowaska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Sprawdzimy kompletność złożonych dokumentów, w tym dane zawarte w programach turnusów i jeśli potwierdzone zostaną warunki uzasadniające wpis do rejestru:

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, o wpisie zawiadomimy Cię wyłącznie elektronicznie, tj.  otrzymasz zawiadomienie opatrzone podpisem elektronicznym.

Jaki jest czas reakcji?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wniosek rozpatrzymy  nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień we wniosku o wpis do rejestru, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Układając program turnusu rehabilitacyjnego uwzględnij zapisy art. 10 c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 9 ust. 1 pkt 8 oraz § 12 ust. 2-6  rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Powiadom nas o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania przez Ciebie wpisu do rejestru.
Podstawa prawna

Art. 10 c, 10 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Pliki do pobrania

 • 94.5 KB
liczba wejść: 13445