Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr: ZP-P.0133.4.2024

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Data zatwierdzenia:

 

11.03.2024 r.

 

Historia zmian dokumentu

Data zmiany

Wydanie

Wprowadzone zmiany

29.08.2013 r.

1

Opracowanie i publikacja karty.

03.12.2014 r.

2

Doprecyzowanie pkt 1 w rubryce co przygotować?, zmiana treści załącznika nr 3 polegająca na uaktualnieniu brzmienia dysfunkcji i schorzeń oraz uzupełnienie części dotyczącej propozycji rodzajów turnusów specjalistycznych

13.09.2017 r.

3

Aktualizacja karty w zakresie: publikatora ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz nazwy wydziału.

14.02.2018 r.

4

Aktualizacja karty w zakresie: zamieszczenia informacji                    o możliwości elektronicznego składania wniosków o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

20.03.2018 r.

5

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

04.06.2018 r.

6

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

30.10.2018 r.

7

Aktualizacja karty w zakresie rubryki „Gdzie załatwię sprawę?”

29.08.2019 r.

8

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

24.04.2020 r.

9

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

01.04.2021 r.

10

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

29.12.2022 r.

11

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rubryki „Gdzie załatwię sprawę?”

10.02.2023 r.

 

12

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

11.03.2024

13

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

 

 

 

Dokument wewnętrzny sporządzony i zatwierdzony wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Opracował:  

Sylwia Łuczkowska

starszy inspektor wojewódzki

Sprawdził:  

Katarzyna Filipowicz

kierownik  Oddziału Pracy

Zatwierdził:

Iwona Drelichowska - Stopa

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Co chcę załatwić?

 

Uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadziły
w okresie ostatnich dwóch lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Co przygotować?

Przygotuj w szczególności:

 1. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
  i Informacja o Działalności Gospodarczej);
 2. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 3. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością jak również dokumenty ją potwierdzające;
 4. statut, w przypadku jego posiadania;
 5. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego;
 6. programy dla określonych we wniosku turnusów rehabilitacyjnych,
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.
  Wniosek i dokumenty  załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis do rejestru organizatorów, który znajdziesz:

 

Wniosek o wpis możesz również złożyć elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 

 

Jak wypełnić dokumenty?

Określ na str. 1 rodzaj wniosku oraz czytelnie wypełnij część A wniosku – szare pola (załącznik nr 2 – wzór wypełnienia).

Wypełniając stronę 2 pkt II wniosku skorzystaj z informacji dodatkowych załączonych do wzoru wypełnienia wniosku (załącznik nr 3).

 

Ile muszę zapłacić?

Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu

przesłać na adres:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -

adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka

 

albo złożyć elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

 

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik

Pokój nr

Telefon

e-mail

Sylwia Łuczkowska

 

1111

71 340-63-16

 

s.luczkowska@duw.pl

 

Joanna Stańda

 

1110

71 340-61-54

j.standa@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Sprawdzimy kompletność złożonych dokumentów, w tym dane zawarte w programach turnusów i jeśli potwierdzone zostaną warunki uzasadniające wpis do rejestru:

 • wpiszemy Cię do rejestru tj. umieścimy Cię w Centralnej Bazie Danych Ośrodków
  i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/organizacja-tr,

 • otrzymasz zawiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru

     W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, o wpisie zawiadomimy Cię wyłącznie elektronicznie, tj.  otrzymasz zawiadomienie opatrzone podpisem elektronicznym.

Jaki jest czas reakcji?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wniosek rozpatrzymy  nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień we wniosku
o wpis do rejestru, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać?

W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

Układając program turnusu rehabilitacyjnego uwzględnij zapisy art. 10c ust. 6 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz § 9 ust. 1 pkt 8 oraz § 12 ust. 2-6  rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 

Powiadom nas o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania przez Ciebie wpisu do rejestru.

Podstawa prawna

Art. 10c, 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44);

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.)

 

 

 

liczba wejść: 13997