Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
     ZP-P.0133.16.2018
Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Data zatwierdzenia:
    30 października 2018 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadziły w okresie ostatnich dwóch lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Co przygotować?

Przygotuj w szczególności:

 1. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
  i Informacja o Działalności Gospodarczej);
 2. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 3. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością jak również dokumenty ją potwierdzające;
 4. statut, w przypadku jego posiadania;
 5. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego;
 6. programy dla określonych we wniosku turnusów rehabilitacyjnych,
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Wniosek i dokumenty  załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis do rejestru organizatorów, który znajdziesz:

Jak wypełnić dokumenty?

Określ na str. 1 rodzaj wniosku oraz czytelnie wypełnij część A wniosku – szare pola (załącznik nr 2 – wzór wypełnienia).

Wypełniając stronę 2 pkt II wniosku skorzystaj z informacji dodatkowych załączonych do wzoru wypełnienia wniosku (załącznik nr 3).

Ile muszę zapłacić? Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
 • lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowaska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Sprawdzimy kompletność złożonych dokumentów, w tym dane zawarte w programach turnusów i jeśli potwierdzone zostaną warunki uzasadniające wpis do rejestru:

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, o wpisie zawiadomimy Cię wyłącznie elektronicznie, tj.  otrzymasz zawiadomienie opatrzone podpisem elektronicznym.

Jaki jest czas reakcji?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wniosek rozpatrzymy  nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień we wniosku o wpis do rejestru, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Układając program turnusu rehabilitacyjnego uwzględnij zapisy art. 10 c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 9 ust. 1 pkt 8 oraz § 12 ust. 2-6  rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Powiadom nas o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania przez Ciebie wpisu do rejestru.
Podstawa prawna

Art. 10 c, 10 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz.511 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Pliki do pobrania

 • 94.5 KB
liczba wejść: 7768