Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.3.2023
Uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej Data zatwierdzenia:
     10.02.2023 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać status zakładu aktywności zawodowej.
Kogo dotyczy?

Organizatorów zakładu tj.: powiaty, gminy oraz fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tworzących wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę, jeżeli jednostka:

 1. zatrudnia co najmniej 70 % ogółu osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych,
 2. posiada odpowiednie obiekty i pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz zapewnia doraźną, specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności,
 4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
Co przygotować?
 1. Wniosek organizatora zakładu zawierający:  dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu, informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje ich schorzeń).
 2. Statut organizatora oraz dokumenty potwierdzające status prawny i podstawę jego działania.
 3. Dokumenty potwierdzające wyodrębnienie organizacyjne i finansowe zakładu.
 4. Tabelę ilustrującą zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1).
 5. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
 6. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
 7. Regulamin zakładu oraz regulamin zakładowego funduszu aktywności.
 8. Oświadczenie o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 9. Opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
 10. Kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON dla utworzonego zakładu.
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Informację o stanie zatrudnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie wypełnij informację o stanie zatrudnienia zgodnie z opisem rubryk.
Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł.  Możesz to zrobić przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Wrocław: PKO BP S.A.: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć po skompletowaniu dokumentów, wymienionych w rubryce „Co przygotować”. Nie zapomnij o dołączeniu do wniosku opinii Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącej użytkowanych obiektów i pomieszczeń oraz o zawarciu umowy z samorządem województwa, dotyczącej finansowania kosztów utworzenia i działania zakładu.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)-

adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów  wydamy decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, termin może wydłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

 

 

Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Możesz także wnieść na przedmiotową decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku  o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 zł. Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznane prawo pomocy. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Informacje dodatkowe Po uzyskaniu statusu pamiętaj: opieka doraźna, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych. Powiadom nas w terminie 14 dni o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków stawianych zakładom aktywności zawodowej.
Podstawa prawna
 • art. 29  i art. 30  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.  w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t,j, Dz. U. z 2021, poz. 1934).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 10904