Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.2.2023
Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej

Data zatwierdzenia:
     10.02.2023 r.

Co chcę załatwić? Uzyskać status zakładu pracy chronionej.
Kogo dotyczy?

Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej
12 miesięcy, zatrudniających nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  jeżeli:

 1. osiągają przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych tj.:
  a) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
  b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Spółdzielni socjalnej, powstałej w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co przygotować?

Przygotuj w szczególności następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji zawierający dokładną nazwę firmy i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności), informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń);
 2. tabele ilustrujące stan zatrudnienia celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy, poprzedzających datę złożenia wniosku (Załącznik nr 1)
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowane przez podmiot) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 5. nazwę i numer rejestru pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą
 6. kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Kopie dokumentów  załączonych do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Informację o stanie zatrudnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnij informację o stanie zatrudnienia zgodnie z opisami rubryk.

Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł. Możesz to zrobić przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Wrocław: PKO BP S.A.: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.  

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu
   
 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
 •  
 • lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka
 •  
 • Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:
Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wydamy decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, termin może wydłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Możesz także wnieść na przedmiotową decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku  o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 zł. Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznane prawo pomocy. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Informacje dodatkowe

Po uzyskaniu statusu pamiętaj:

 • opieka doraźna, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych,
 • powiadom nas w terminie 14 dni o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków stawianych zakładom pracy chronionej.
Podstawa prawna
 • art. 28  i art. 30  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 12843