Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-KNPS.0133.1.2023
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej Data zatwierdzenia:
   18.12.2023 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.
Kogo dotyczy? Jednostek samorządu terytorialnego, Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych i osób fizycznych.
Co przygotować?

Przygotuj:

1) w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (inspekcja sanitarna, ochrona p/pożarowa, prawo budowlane);
 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
 • 1a) w przypadku ubiegania się o przekształcenie miejsc, o których mowa w art. 57 ust. 3a pkt 6 ustawy,  w miejsca przeznaczone na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego dziennego lub całodobowego oraz utworzenie nowych miejsc przeznaczonych na usługi wsparcia dziennego lub całodobowego, do wydania zgody przepis art. 57 ustawy stosuje się odpowiednio. 

2) w przypadku pozostałych podmiotów ubiegających się o zezwolenie, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejetrze Sądowym lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • informację o sposobie finansowania domu;
 • zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem;
 • zaświadczenie albo oświadczenie (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zaświadczenie albo oświadczenie (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, w momencie spełnienia warunków określonych w art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz standardów określonych w art. 55 ust. 1 i ust. 2 powołanej wyżej ustawy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:
 • Pon. -  Pt. w godz. 8:00 - 16:00

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik Pokój Nr Telefon e-mail
Dorota Kamińska 0126 71 340 69 83 d.kaminska@duw.pl
Elżbieta Jakubowska 1112 71 340 63 68 e.jakubowska@duw.pl
Anna Łata 0108 71 340 61 32 a.lata@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Przeprowadzimy wizytację obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, dokonamy oceny spełnienia standardów. Jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia określone prawem warunki oraz dom pomocy społecznej spełnia standardy, wydamy zezwolenie w trybie decyzji administracyjnej na prowadzenie DPS na czas nieokreślony i wpiszemy jednostkę do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wymogi jakie muszą być spełnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej określone są w art. 57 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j . Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm..).

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 19790