Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-KNPS.0133.1.2022
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej Data zatwierdzenia:
   11.05.2022 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.
Kogo dotyczy? Jednostek samorządu terytorialnego, Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych i osób fizycznych.
Co przygotować?

Przygotuj:

1) w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (inspekcja sanitarna, ochrona p/pożarowa, prawo budowlane);
 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

2) w przypadku pozostałych podmiotów ubiegających się o zezwolenie, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejetrze Sądowym lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • informację o sposobie finansowania domu;
 • zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem;
 • zaświadczenie albo oświadczenie (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zaświadczenie albo oświadczenie (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, w momencie spełnienia warunków określonych w art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.) oraz standardów określonych w art. 55 ust. 1 i ust. 2 powołanej wyżej ustawy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta:
 • Pon. -  Pt. w godz. 8:00 - 16:00

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik Pokój Nr Telefon e-mail
Dorota Kamińska 109 AB 71 340 69 83 d.kaminska@duw.pl
Elżbieta Jakubowska 109 AB 71 340 63 68 e.jakubowska@duw.pl
Anna Łata 0108 71 340 61 32 a.lata@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Przeprowadzimy wizytację obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, dokonamy oceny spełnienia standardów. Jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia określone prawem warunki oraz dom pomocy społecznej spełnia standardy, wydamy zezwolenie w trybie decyzji administracyjnej na prowadzenie DPS na czas nieokreślony i wpiszemy jednostkę do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wymogi jakie muszą być spełnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej określone są w art. 57 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j . Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm..).

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 18961