Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-NKWR.0133.1.2024
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki Data zatwierdzenia:
     8 stycznia 2024 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, dalej zwanych "placówką".
Kogo dotyczy?
 • Powiatu;
 • Województwa;
 • Organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 • Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Co przygotować?

 Przygotuj:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki i załączniki,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze REGON i NIP;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego prowadzona będzie placówka, w przypadku placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania;
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki (wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia);
 • statut placówki lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • opinię Rzecznika Praw Dziecka o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, w przypadku gdy utworzenie placówki jest umotywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, prawidłowo i kompletnie.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki nie pobiera się opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50 - 153 Wrocław
 • lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu
  Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. w godz. od 800 do 1600

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik Pokój nr Telefon e - mail
Piotr Szafarowicz 0109D 71 340 60 53 p.szafarowicz@duw.pl
Tomasz Borecki 1101 71 340 69 16 t.borecki@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Wniosek wraz z załącznikami sprawdzimy pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli spełnione będą warunki formalne oraz wymogi merytoryczne zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa, przeprowadzimy oględziny obiektu przeznaczonego na placówkę. Jeśli oględziny obiektu potwierdzą brak przeciwwskazań, wydamy zezwolenie na prowadzenie placówki oraz wpiszemy ją do rejestru placówek prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe Zezwolenie wydamy, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełni warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) i standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 wskazanej ustawy.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.),              
 • Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 16219