Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-NKWR.0133.1.2023
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki Data zatwierdzenia:
     1 lutego 2023 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, dalej zwanych "placówką".
Kogo dotyczy?
 • Powiatu;
 • Województwa;
 • Organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 • Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i sumienia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Co przygotować?

 Przygotuj:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki i załączniki,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze REGON i NIP;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego prowadzona będzie placówka, w przypadku placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania;
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki (wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia);
 • statut placówki lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • opinię Rzecznika Praw Dziecka o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, w przypadku gdy utworzenie placówki jest umotywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, prawidłowo i kompletnie.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki nie pobiera się opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50 - 153 Wrocław
 • lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu
  Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. w godz. od 800 do 1600

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik Pokój nr Telefon e - mail
Tomasz Borecki 1101 71 340 69 16 t.borecki@duw.pl
Piotr Szafarowicz 0109 D 71 340 60 53 p.szafarowicz@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Wniosek wraz z załącznikami sprawdzimy pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli spełnione będą warunki formalne oraz wymogi merytoryczne zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa, przeprowadzimy oględziny obiektu przeznaczonego na placówkę. Jeśli oględziny obiektu potwierdzą brak przeciwwskazań, wydamy zezwolenie na prowadzenie placówki oraz wpiszemy ją do rejestru placówek prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe Zezwolenie wydamy, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełni warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) i standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 wskazanej ustawy.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),                
 • Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 15235