Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

ZP-ZPSM.0133.1.2024

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Data zatwierdzenia:

 

25 stycznia 2024 r.

Co chcę załatwić? Uzyskać wpis/ zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Kogo dotyczy?

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

W szczególności dotyczy:

 1. przedsiębiorców,
 2. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. jednostek budżetowych,
 4. instytutów badawczych,
 5. fundacji i stowarzyszeń,
 6. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
Co przygotować?

Przygotuj:

 • dowód wpłaty opłaty za wpis/zmianę wpisu
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis/wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który znajdziesz na stronie rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Dokumenty będące podstawą dokonania wpisu/ zmiany wpisu dołącz w formie załączników.

Wniosek złóż z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, według obowiązujących przepisów, przed złożeniem wniosku, prześlij do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej.

Jak wypełnić dokumenty? Po zalogowaniu się w aplikacji dla podmiotów leczniczych wypełnij wymagane pola wniosku.
Ile muszę zapłacić?

Zapłacisz:

 • za wpis: 745,00 zł
 • za zmianę wpisu: 372,50 zł

Możesz to zrobić przelewem na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego numer rachunku bankowego 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wnieś opłatę skarbową  w wysokości 17 zł, płatną na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

W przypadku skladania wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnieś opłatę skarbową w wysokości 10 zł, płatną na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

  Możesz to zrobić:

 • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 • przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Wrocławia:
   82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Kiedy złożyć dokumenty? Kompletny wniosek można złożyć w dogodnym dla wnioskodawcy momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Jedynym sposobem złożenia do organu rejestrowego wniosku o wpis/wpis zmin, jest przesłanie go za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie : https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Znajdziesz nas pod adresem:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1600.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

e.mail

Bogusława Pawlica

0125

71 340 64 92

b.pawlica@duw.pl

Urszula Kurowska

0125

71 340 69 79

u.kurowska@duw.pl

Sylwia Kitajewska

0125

71 340 65 02

s.kitajewska@duw.pl

Beata Kochanowska

0128

71 340 69 38

b.kochanowska@duw.pl

Elżbieta Czernielewska

0128

71 340 62 79

e.czernielewska@duw.pl

Co zrobi Urząd?
 • Zweryfikujemy wniosek oraz kompletność dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny wniosek zostanie rozpatrzony i dokonamy wpisu/wpisu zmian,

  lub

 • zwrócimy się o uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów do dokonania wpisu/wpisu zmian,
 • niekompletny wniosek i nie uzupełniony we wskazanym przez organ rejestrowy terminie, pozostanie bez rozpatrzenia,
 • organ rejestrowy przeprowadzi postępowania administracyjne i wyda decyzję o odmowie wpisu/wpisu zmian
Jaki jest czas reakcji?

Na załatwienie Twojej sprawy mamy 30 dni. Zaświadczenie o wpisie/wpisie zmian do rejestru, wydamy w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Jak się odwołać?

W postępowaniu administracyjnym o wpis/wpis zmian zakończonym, wydaniem zaświadczenia nie przysługuje Ci środek odwoławczy.

Odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia możesz wnieść w przypadku gdy postępowanie zakończy się wydaniem decyzji  o odmowie wpisu lub odmowie wpisu zmian.

Informacje dodatkowe

Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu/zmiany wpisu do rejestru), wydając decyzję odmowną w przypadku gdy: (art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej):

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 3. wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19;
 4. wnioskodawca:
 1. prowadzi hurtownię farmaceutyczną lub hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie,
 2. prowadzi aptekę ogólnodostępną albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie,
 3. prowadzi punkt apteczny albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego rowadzenie,
 4. zajmuje się się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, organ rejestrowy zwróci wniosek poprzez aplikację RPWDL, celem jego uzupełnienia. Zaświadczenie o wpisie do rejestru organ rejestrowy wyśle elektronicznie na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku. Na każdym etapie realizacji postępowania wnioskodawca lub jego pełnomocnik mają prawo  wglądu do dokumentacji sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania. Jako dowód w postępowaniu organ dopuszcza wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem. Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest przesyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania. Jeżeli we wskazanym przez organ rejestrowy terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej odbiór, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się prawomocna. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ obowiązany jest  powiadomić stronę lub strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy  – dotyczy to postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej lub postanowienia.

Podstawa prawna
 1. art. 100 ustawy  z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 991),
 2. ustawa dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 221),
 4. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.),
 5. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 605),
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 402),
 7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 173).
 8. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 52571