Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Znak sprawy:

ZP.P.0133.1.2024

Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Data zatwierdzenia:

 

07.03.2024 r.

Historia zmian dokumentu

Data zmiany

Wydanie

Wprowadzone zmiany

14.11.2022 r.

1

Opracowanie i publikacja karty.

15.12.2022 r.

2

Aktualizacja załącznika nr  1 -2 do karty usług oraz publikatora ustawy
z dnia 05.08.2022 r. o ekonomii społecznej, doprecyzowanie wiersza
4 rubryki „kogo dotyczy”

06.02.2023 r.

3

Aktualizacja załącznika nr  1 -3 do karty usług oraz dołączenie do karty usług załącznika nr 4 – klauzula przetwarzania danych osobowych- rubryka „informacje dodatkowe” oraz doprecyzowanie rubryk: „kogo dotyczy”- pkt 8-10 i w części uwagi, „co przygotować” odnośnie tiret 2 dołącz w szczególności,  „ile zapłacę” odnośnie nazwy banku, do którego wnosi się opłatę skarbową

10.03.2023 r.

4

Aktualizacja załącznika nr 3 do karty usług

25.10.2023

5

doprecyzowanie rubryk:

 • „kogo dotyczy”- pkt 6 oraz rozwinięto punkty w zakresie uwag, 
 • „gdzie załatwię sprawę?” – wprowadzono punkty odnośnie sposobu składania wniosku,
 • „co przygotować” – zmodyfikowano jeden z punktów,
 • podstawa prawna – uaktualniano dziennik promulgacyjny.

07.03.2024

6

doprecyzowanie rubryk:

 • „kogo dotyczy”- uzupełniono pkt 3 oraz rozwinięto punkty w zakresie uwag, 
 • „co przygotować” - zmodyfikowano jeden z punktów oraz dodano ostatni punkt,
 • „podstawa prawna” – uaktualniano dziennik promulgacyjny.
         

 

 

 

 

 

Dokument wewnętrzny sporządzony i zatwierdzony wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

opracował:  

Joanna Stańda

Sylwia Łuczkowska

 

starszy inspektor wojewódzki

starszy inspektor wojewódzki

 

Sprawdził:  

Katarzyna Filipowicz

kierownik Oddziału Pracy

Zatwierdził:

Iwona Drelichowska -Stopa

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego.

Kogo dotyczy?

podmiotu ekonomii społecznej, przez którego należy rozumieć:

 • spółdzielnię socjalną,
 • spółdzielnię pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych oraz     spółdzielnię produkcji rolnej,
 • organizację pozarządową (w tym stowarzyszenia, fundacje) , o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  z wyjątkiem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 pkt 1 lub 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kościelne osoby prawne, spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek, o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku (spółki non profit) oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

albo

jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, tj. podmiotu, który utworzył
i prowadzi podmiot reintegracyjny
: warsztat terapii zajęciowej (WTZ), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), centrum integracji społecznej (CIS) lub klub integracji społecznej (KIS)

 

 Okoliczności wykluczające uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Podmiot ekonomii społecznej lub jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej nie uzyska statusu, jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub państwowa albo samorządowa osoba prawna posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontrolę, o której mowa w art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

 

Warunki niezbędne do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Podmiot ekonomii społecznej lub jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego jeżeli:

1) prowadzi co najmniej jedną z trzech typów działalności:

 • działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • inną działalność o charakterze odpłatnym, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy
  o ekonomii społecznej,
 1. działalność przedsiębiorstwa społecznego służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu: reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizację usług społecznych*,
 2. zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i każda z tych osób jest zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy (ten warunek należy spełniać zarówno na dzień złożenia wniosku, w trakcie  toczącego się postepowania o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego jak też po uzyskaniu tego statusu),
 3. co najmniej 30%** ogółu osób zatrudnionych*** stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy (ten warunek należy spełniać zarówno na dzień złożenia wniosku, w trakcie  toczącego się postepowania o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego jak też po uzyskaniu tego statusu).
 4. informuje osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i jednocześnie uprawnione do specjalnego zasiłku  opiekuńczego o możliwości utraty prawa do tego zasiłku
  w przypadku podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. posiada organ konsultacyjno-doradczy, z uwzględnieniem szczególnych przypadków wskazanych w art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o ekonomii społecznej,
 6. nie udziela pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa   linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego****;
 7. nie przekazuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 7, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 8. nie wykorzystuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 7, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 9. nie dokonuje zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 7, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
 10. nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności  wskazanej w pkt 1 do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione;

 

Uwaga!

 1. *warunek z pkt 2 dotyczący realizacji usług społecznych wnioskodawca winien spełniać na dzień złożenia wniosku,
 2. **warunki z pkt 4 spełnia wyłącznie wnioskodawca, którego celem działalności jest  reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. ***do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wliczamy wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę co najmniej ½ etatu, natomiast do ogółu zatrudnionych zalicza się osoby: zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę (niezależnie od wielkości etatu), zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy cywilnoprawnej lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niebędące pracodawcami (niezatrudniające innych pracowników)  i świadczące na rzecz wnioskodawcy usługi nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy*****,
 4. **** warunki z pkt 7-11 mogą być uznane za spełnione wyłącznie w przypadku posiadania zapisów w statucie lub umowie spółki, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego a sąd rejestrowy wydał w tym zakresie postanowienie i zamieścił te dane w rejestrze.
 5. *****warunek „3 miesięcy” dotyczy wyłącznie osób prowadzących ww. jednoosobową działalność gospodarczą, która świadczy usługi na rzecz wnioskodawcy nieprzerwanie przez 3 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku.

Co przygotować?

Przygotuj w szczególności następujące dokumenty:

wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z oświadczeniem
o spełnieniu przez wnioskodawcę warunków o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–9 ustawy
(załącznik nr 1 do karty usług).

We wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wskaż:

 • nazwę i formę prawną wnioskodawcy;
 • adres siedziby wnioskodawcy i miejsca planowanej działalności przedsiębiorstwa

        społecznego;

 • NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer innej ewidencji lub innego rejestru;
 • cel działalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej,
 • planowany przedmiot dominującej działalności przedsiębiorstwa społecznego.

 

Do wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego dołącz w szczególności:

 • umowy o pracę lub spółdzielcze umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie
  co najmniej 3 osób w wymiarze 0,5 etatu przez każdą z nich,  
 • dokumenty potwierdzające zaistniałe przed zatrudnieniem pracownika przesłanki zagrożenia wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy (dotyczy to przypadku, gdy wnioskodawca działa w celu  reintegracji zawodowej
  i społecznej),
 • statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały
  i regulaminy, które potwierdzają spełnienie warunków  wskazanych w  art. 3
  (w tym odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą), art. 4 ust. 1 (w tym realizację usług społecznych), art. 5 oraz art. 7–9 ustawy,
 • oświadczenie, w jakich obszarach aktualnie prowadzisz usługi społeczne,
  tj. których spośród wyłącznie wymienionych w art. 2 ust. pkt 1-14 ustawy
  o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych – dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy we wniosku wskażą, że ich celem jest realizacja usług społecznych.

 

UWAGA!  Spółdzielnia socjalna nie przedkłada załączników do wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Jak wypełnić dokumenty?

Zapoznaj się także z instrukcją wypełnienia wniosku - załącznik nr 2 do karty usług,

 

Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł.

- przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Wrocław: PKO BP S.A.  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Nie dotyczy podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej na podstawie ustawy  z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu,
 • przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik

Pokój nr

Telefon

e-mail

Joanna Stańda

 

1110

71 340-61-54

j.standa@duw.pl

Sylwia Łuczkowska

1111

71 340-63-16

 

s.luczkowska@duw.pl

 

 

Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wydamy decyzję administracyjną.

W terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, poinformujemy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, termin może wydłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Zapoznaj się z poradnikiem odnośnie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego – (załącznik nr 3 do karty usług)

Pamiętaj, że:

 • podmiot reintegracyjny nie może samodzielnie uzyskać statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, wniosek musi być złożony przez podmiot prowadzący WTZ (warsztat terapii zajęciowej), ZAZ (zakład aktywności zawodowej), CIS (centrum integracji społecznej) lub KIS (klub integracji społecznej).
 • przedsiębiorstwo społeczne jest obowiązane zgłaszać wojewodzie zmiany powodujące zaprzestanie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–9, jak również wskazać przyczyny zaprzestania spełniania tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

Zapoznaj się także z informacją o przetwarzaniu danych osobowych  (załącznik nr 4 do karty usług).

 

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022 r. o ekonomii społecznej  (t.j.  Dz. U.  z  2024 r., poz. 113).

 

liczba wejść: 103