Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zaświadczenie dla przedsiębiorstwa społecznego o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu publicznym

Zaświadczenie dla przedsiębiorstwa społecznego o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu publicznym

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Znak sprawy:

ZP.P.0133.6.2024

Wydawanie dla przedsiębiorstwa społecznego zaświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu publicznym

Data zatwierdzenia:

 

20.03.2024 r.

Historia zmian dokumentu

Data zmiany

Wydanie

Wprowadzone zmiany

20.03.2024

1

Opracowanie i publikacja karty.

         

 

Dokument wewnętrzny sporządzony i zatwierdzony wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

opracował:  

Joanna Stańda

Sylwia Łuczkowska

 

starszy inspektor wojewódzki

starszy inspektor wojewódzki

 

Sprawdził:  

Katarzyna Filipowicz

kierownik Oddziału Pracy

Zatwierdził:

Iwona Drelichowska -Stopa

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać zaświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu publicznym

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorstwa społecznego, przez którego należy rozumieć:

podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej, którzy uzyskali status przedsiębiorstwa społecznego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu.

Elementy niezbędne do uzyskania zaświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu publicznym

Przedsiębiorstwo społeczne lub jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, która uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego, może uzyskać zaświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,  jeżeli:

 1. celem działalności wnioskodawcy jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych*,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników**;
 3. struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników***, co wykonawca określa w swoim statucie.

Uwaga!

* obie przesłanki: realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja ww. osób muszą być spełnione łącznie,

** warunki wskazane w pkt. 1-3 w odniesieniu do:

 • celu działalności,
 • niedziałania w celu osiągnięcia zysku, przeznaczania całości dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczania zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • współzarządzania na zasadach partycypacji pracowników

 winny być określone w statucie lub umowie spółki,

*** przez partycypację pracowników należy rozumieć udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez ich wpływ na przebieg procesów decyzyjnych w tymże  przedsiębiorstwie, jak również zaangażowanie pracowników w tworzenie różnego rodzaju rozwiązań dotyczących realizacji i podziału ich obowiązków, podejmowanie szeregu inicjatyw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. W statucie lub umowie spółki winny  być zatem wyszczególnione  zapisy dotyczące zarządzania opartego na partycypacji pracowników.

Co przygotować?

Przygotuj w szczególności następujące dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia  o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do karty usług – wzór wniosku).

 

We wniosku o wydanie zaświadczenia wskaż:

 • nazwę wnioskodawcy;
 • adres siedziby wnioskodawcy,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer innej ewidencji lub innego rejestru;
 • cel działalności, o którym mowa w art. 361 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy, które potwierdzają spełnienie warunków  wskazanych w  art. 361 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnij wniosek.

 

Ile muszę zapłacić?

Za wydanie zaświadczenia nic nie płacisz.

Podstawa prawna: cz. II ust. 21 kol.4, pkt 19 ustawy z dnia 16.11.2006  r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł od wydanego pełnomocnictwa,

- przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Wrocław: PKO BP S.A.  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

 • przesłać na adres:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu,
 • przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka.
 

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik

Pokój nr

Telefon

e-mail

Joanna Stańda

 

1110

71 340-61-54

j.standa@duw.pl

Sylwia Łuczkowska

1111

71 340-63-16

 

s.luczkowska@duw.pl

 

 

Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wydamy zaświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1-3 ustawy        z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych albo odmówimy wydania zaświadczenia w przypadku niespełniania przez wnioskodawcę tych warunków.

 

*Jeżeli na podstawie posiadanych informacji nie będzie możliwe stwierdzenie, czy wnioskujący spełnia warunki, o których mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1-3 Prawo zamówień publicznych, konieczna będzie odmowa wydania zaświadczenia z powodu braku możliwości potwierdzenia okoliczności wskazanej we wniosku o wydanie zaświadczenia.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu 3 dni roboczych od dnia  jego złożenia.

Jak się odwołać?

Od wydanego zaświadczenia zgodnego z treścią żądaną przez wnioskodawcę nie służy zażalenie.

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje dodatkowe

Zapoznaj się także z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do karty usług.

 

Wojewoda na wniosek zamawiającego, o którym mowa w art. 7 pkt 31 ustawy z dnia
11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, potwierdza również aktualność wydanego zaświadczenia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz.113.).

i art. 219 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.).

 

 

 

liczba wejść: 93