Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Ratownictwo medyczne

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem oraz wykreślenie z tego rejestru

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
BZ-RM.0133.1.2021
Wpisu do rejestru jednostek współpracujących
z systemem oraz wykreślenia z tego rejestru
Data zatwierdzenia:
29.06.2021 r.
Co chcę załatwić?

Punkt 1

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Punkt 2

Wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kogo dotyczy? Społeczne organizacje ratownicze.
Przedsiębiorcy.
Co przygotować?

Przygotuj:

Odnośnie punktu 1- wpis do rejestru.

 • wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków artykułu 17 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • wykaz wyposażenia;
 • kopie ważnych zaświadczeń o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika ;
 • dokument, z którego wynika statutowy obowiązek niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( statut, regulamin);
 • poświadczoną za zgodność kopie dokumentu lub pełnomocnictwa, z którego wynika prawo osoby do reprezentowania podmiotu.

Przygotuj:

Odnośnie punktu 2 – wykreślenie z rejestru.

Pismo w sprawie wykreślenia z rejestru.

Brak spełnienia określonych wymagań powoduje również wykreślenie z rejestru.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Odnośnie punktu 1- wpis do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Załącznik do wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, który zawiera m.in. informacje o:

 • zapewnieniu gotowości operacyjnej;
 • dysponowaniu ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości;
 • dysponowaniu środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości.

 

Odnośnie punktu 2 – wykreślenie z rejestru.

Pismo w sprawie wykreślenia z rejestru.

Brak spełnienia określonych wymagań powoduje również wykreślenie z rejestru.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie wypełnij informacje zawarte w  załączniku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
Ile muszę zapłacić?

Bez opłaty – społeczne organizacje pożytku publicznego.

Przedsiębiorcy: opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) opłacie podlega dokonanie czynności urzędowej
na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Stosownie do pkt 53 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław w związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku można wpłacać:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
 • w kasach Urzędu Miasta Wrocławia,

przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Wrocławia: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie w Urzędzie lub wyślij pocztą.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta
po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub e-mailowo.

 
Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Luiza Smolińska 2139 71 3406500 l.smolinska@duw.pl
Katarzyna Serafiniak 2139 71 3406841 k.serafiniak@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Odnośnie punktu 1- wpis do rejestru.

Po rozpatrzeniu dokumentów wydamy decyzję administracyjną.

Odnośnie punktu 2 – wykreślenie z rejestru.

Wykreśli z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca.

Jak się odwołać? Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia,
za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem droęczenia organowi administracji publicznej oświdczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawiomocna.
Informacje dodatkowe

Jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Powiadom nas w terminie 14 dni o każdej zmianie.

Podstawa prawna

Art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U z 2020 r. poz. 882 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w zakresie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2021 poz. 411).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5516