Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
NRŚ-RŚ-0136.1.2023
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Data zatwierdzenia:
     01.09.2023 r.
Co chcę załatwić?

Otrzymać dotację celową z budżetu państwa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym* podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Uwaga: Producenci rolni składają wnioski do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu

*osoby uprawnione: producenci rolni - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Kogo dotyczy?
 • Wójtów,
 • Burmistrzów
 • Prezydentów Miast
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami złożone w terminach:
  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku;
 • Decyzje wójta, burmistrza, prezydenta miasta przyznające zwrot podatku producentowi rolnemu.
 • Ewentualne rejestry, wykazy lub inne zestawienia zawierające dane umożliwiające złożenie wniosku.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

I. WNIOSEK

Wypełnij wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się dwukrotnie w ciągu roku t.j:

 • do 18 marca danego roku – w przypadku wniosków producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego złożonych od 1 do ostatniego dnia lutego;
 • do 18 września danego roku – w przypadku wniosków producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego złożonych od 1 do 31 sierpnia.

 

II. OKRESOWE ROZLICZENIE I SPRAWOZDANIE

Wypełnij:

 • okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Okresowe rozliczenie i sprawozdanie składa się dwukrotnie w ciągu roku t.j:

 • do 31 maja danego roku – w przypadku wypłat zwrotu podatku akcyzowego realizowanych od 1 do 30 kwietnia;
 • do 30 listopada danego roku – w przypadku wypłat zwrotu podatku akcyzowego realizowanych od 1 do 31 października.

III. ROCZNE ROZLICZENIE I SPRAWOZDANIE

Wypełnij:

 • roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczne rozliczenie i sprawozdanie składa się do 31 grudnia danego roku.

Akcyza 2024 - formularz dla gmin (arkusz programu Excel).

Jak wypełnić dokumenty?

Sporządzając:

 • wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę,
 • okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

czytelnie wypełnij wszystkie rubryki formularzy (do pobrania w rubryce „Jakie dokumenty muszę wypełnić?”) zgodnie z opisami pól.

Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej oraz przekazanie nam sprawozdań i rozliczeń nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

I. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składasz do nas w terminie:

 • do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
 • do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, składasz do nas dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złozył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn.

II. Okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku oraz roczne rozliczenie dotacji składasz do nas w terminie:

 • do 31 maja danego roku – w przypadku wypłat zwrotu podatku akcyzowego realizowanych od 1 do 30 kwietnia;
 • do 30 listopada danego roku – w przypadku wypłat zwrotu podatku akcyzowego realizowanych od 1 do 31 października.

III. Roczne rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku oraz roczne rozliczenie dotacji składasz do nas w terminie do 31 grudnia danego roku.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz przesłać na adres:
Wydział Nieruchomości Rolnictwa i Środowiska
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

lub faksem 71 340 68 79

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

Elzbieta Winiarska

2201 71 340 68 91 e.winiarska@duw.pl

Mirosław Startek - kierownik

2204 71 340 66 72 m.startek@duw.pl
Co zrobi Urząd?
 • Sprawdzimy czy wszystkie elementy wniosku wypełniłeś prawidłowo. Jeśli wniosek wypełniłeś prawidłowo to na podstawie wszystkich złożonych wniosków o przekazanie gminom dotacji wystąpimy do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem zbiorczym na dotację.
 • Sprawdzimy czy wypełniłeś tabele rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku zgodnie ze wzorem opisu pól. Jeśli prawidłowo wypełniłeś tabele sprawozdania i rozliczenia dotacji to my przekażemy zbiorcze sprawozdania i rozliczenia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów.
Jaki jest czas reakcji?

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności stanie się ostateczna.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, mając na względzie zapewnienie sprawnego przekazywania środków na dotację oraz zapewnienie prawidłowego ich wykorzystania, przekaże wam (za naszym pośrednictwem) dotację, a tryb przekazywania dotacji oraz sposób jej rozliczania, a także zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie, określi w drodze rozporządzenia.

W terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekażemy je na rachunek bankowy urzędu w wysokości określonej we wniosku o przekazanie dotacji.

Jak się odwołać? Nie przewidziano trybu odwoławczego
Informacje dodatkowe
 1. Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, musi dokonać zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 2. W przypadku pobrania przez gminę kwoty dotacji przekraczającą sumę należnych zwrotów producentom podatku i kosztów gminy należy, w terminach przewidzianych odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia oraz sprawozdania, dokonać zwrotu nadpłaty na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku stosuj odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.).
 4. Przysługują ci uprawnienia organu podatkowego jako organu pierwszej instancji, określone w ustawie, o której mowa w ust. 2,
 5. Kwoty z tytułu nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku stanowią dochód budżetu państwa.
 6. Do spraw nieuregulowanych w ustawie, związanych z rozliczeniem środków na zwrot podatku, stosuj przepisy o finansach publicznych dotyczące dotacji celowych.
 7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuj przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 356 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1339 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466) - wzór wniosku na stronie www.minrol.gov.pl (w zakładce akcyza).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7303