Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    ZP-WKM.0133.4.2021

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego – Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Data zatwierdzenia:
  09 września 2021r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji przed przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PESoz.

Warunkiem zgłoszenia się do PESoz jest uzyskanie w urzędzie wojewódzkim potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

Kogo dotyczy?

Inne zawody –  dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Co przygotować?
  1. Osoby posiadające papierową dokumentację z przebiegu szkolenia, które rozpoczęły szkolenie przed wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) obowiązane są za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl założyć konto SMK, a następnie konieczne  będzie  uzyskanie potwierdzenia tożsamości oraz uprawnień.

Potwierdzenie tożsamości i uprawnień w SMK

W tym celu należy wypełnić w SMK wniosek o modyfikację uprawnień., wybierając ikonę "nowy wniosek". Jako grupę biznesową należy wskazać kategorię „inny pracownik medyczny”, a jako grupę funkcjonalną  kategorię „użytkownik”, a jako jednostkę akceptującą wniosek Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Osobiste zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku złożenia "Wniosku o modyfikację uprawnień" w SMK przy użyciu profilu zaufanego.

W przypadku wyboru funkcji "złóż wniosek papierowy" należy zgłosić się osobiście w urzędzie, po uprzednim telefonicznym umówieniu  wizyty z pracownikiem urzędu, z wydrukowanym  wnioskiem o modyfikację uprawnień, dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów  w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości. Wydrukowany z systemu wniosek powinien zostać odręcznie podpisany.

Po zweryfikowaniu  danych i potwierdzeniu w SMK wniosku przez urząd wojewódzki, osoba uzyskuje uprawnienia użytkownika SMK i po zalogowaniu się jako użytkownik w profilu w SMK uzyska możliwość złożenia wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego.

Złożenie dokumentacji

Wypełniony  w systemie SMK  wydrukowany i podpisany wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, należy złożyć w urzędzie wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją. Są to:

  1. Karta specjalizacji z:

- potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,

- potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,

- opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,

- zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,

  1. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie i oryginały do wglądu)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),
  3. Potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP – www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego musi być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej.
  4. Dokument potwierdzający odbycie stażu podstawowego
  5. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji: - artykuł poglądowy lub oryginalny na temat uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, praca poglądowa lub oryginalna, zaakceptowana przez kierownika specjalizacji, praca poglądowa lub oryginalna, która powinna zostać opublikowana w czasopiśmie lub wygłoszona w formie referatu na posiedzeniu towarzystwa naukowego, konferencji lub w czasie innego posiedzenia, psychologia kliniczna - dodatkowo studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej, podpisane przez kierownika specjalizacji - w dwóch egzemplarzach; zaliczona przez kierownika specjalizacji praca poglądowa lub oryginalna - zgodnie z informacją w programie specjalizacji.

Niniejsza lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów wymaganych do PESoz. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi - muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

        II. Osoby które odbywały szkolenie na podstawie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego EKS w systemie SMK uzyskują weryfikację przebiegu szkolenia elektronicznie w SMK. Proces weryfikacji uruchamia potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji i nie wymaga składania osobnych wniosków.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK (dotyczy osób nie posiadających EKS).

Jak wypełnić dokumenty?

Instrukcje zakładania konta w SMK i wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk/;

Ile muszę zapłacić? Usługa nieodpłatna
Kiedy złożyć dokumenty?

Terminy składania wniosku do PESoz:

- w sesji wiosennej - do 15 stycznia

- w sesji jesiennej  - do 15 lipca

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia weryfikacji formalnej dokumentacji w urzędzie i uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalistycznego zgodnie z programem specjalizacji przez konsultanta krajowego, aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w urzędzie  powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych 

Pracownik

Pokój

Telefon

e.mail

Magdalena Lewandowska

0129

71 340 62 83

 m.lewandowska@duw.pl

Małgorzata Piwowarczyk

01129

71 340 66 36

 m.piwowarczyk@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z załączoną dokumentacją zostają poddane weryfikacji formalnej przez pracownika Urzędu, a następnie przekazane do konsultanta krajowego w celu weryfikacji merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta krajowego potwierdzającej zrealizowanie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji, pracownik Urzędu dokona w SMK potwierdzenia  wniosku/EKS w SMK, co stanowi warunek konieczny,  poprzedzający złożenie w SMK wniosku zgłoszeniowego do PESoz.

Jaki jest czas reakcji? Dokumentacja jest weryfikowana w urzędzie  i przekazana do konsultanta krajowego w terminie do 7 dni , Konsultant krajowy dokonuje merytorycznej weryfikacji zgodności z programem specjalizacji w terminie  do 14 dni.
Jak się odwołać?

-

Informacje dodatkowe

Dokumenty z przebiegu specjalizacji można przesłać pocztą na adres Urzędu:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

z dopiskiem Oddział Wyższych Kadr Medycznych

 

lub złożyć osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Oddziału Wyższych Kadr Medycznych. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia .

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

 

liczba wejść: 7531