Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - lekarze/ lekarze dentyści

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:    ZP-WKM.0133.1.2021

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - lekarze/ lekarze dentyści

Data zatwierdzenia:
       09 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie zrealizowania programu specjalizacji i  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego
Kogo dotyczy? Lekarze / lekarze dentyści
Co przygotować?
 1. Uzyskanie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed 1 maja 2017 r. wymaga założenia konta w Systemie SMK za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/. W SMK należy wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wydrukować z systemu i podpisać. Do wniosku dołącza się dokumentację z przebiegu szkolenia:
 • Indywidualny szczegółowy harmonogram przebiegu szkolenia specjalizacyjnego ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny.
 • Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji
 • Karta szkolenia specjalizacyjnego
 • Indeks wykonywanych i potwierdzonych zabiegów i procedur medycznych oraz zestawienie zbiorcze wykonanych  procedur
 • Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacyjnym (w oryginale), dodatkowych (kserokopie).
 • Praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji, zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.

Osoby ze stopniem naukowym dodatkowo:

 • ​Wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
 • Zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia)
 • Potwierdzenie uczestnictwa w działalności Towarzystwa Naukowego w czasie odbywania szkolenia.
 • Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury – kopię świadectwa pracy z miejsca ostatniego zatrudnienia.

Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PES. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

2. Lekarze zakwalifikowani po 1 maja 2017r posiadający Elektroniczne Karty Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) w systemie SMK uzyskują potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego elektronicznie w systemie SMK. Proces weryfikacji uruchamia zatwierdzenie EKS przez kierownika specjalizacji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w SMK. Lekarze posiadający EKS nie składają dodatkowego wniosku Proces weryfikacji następuje po zatwierdzeniu EKS przez kierownika specjalizacji.
Jak wypełnić dokumenty?

Instrukcja wypełniania w SMK wniosku o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego dostępna jest na stronie internetowej:

 https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk/

Ile muszę zapłacić? Usługa nieodpłatna
Kiedy złożyć dokumenty? Uwzględniając że wniosek o PES należy złożyć
 • przed wiosenną sesją egzaminacyjną - do 31 grudnia
 • przed jesienną sesją egzaminacyjną - do 31 lipca

dokumenty do weryfikacji należy złożyć / uzyskać zatwierdzenie EKS odpowiedio wcześniej, uwzględniając termin do 14 dni dla Urzędu Wojewódzkiego weryfikacji formalnej  i 14 dni dla Konsultanta wojewódzkiego weryfikacji merytorycznej.

 

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych,

Pracownicy

telefon

pokój

email

Iwona Butrym - Kierownik Oddziału

71 340 66 41

0131

i.butrym@duw.pl

Aleksandra Pukaluk

71 340 62 66

0130

a.pukaluk@duw.pl

Magdalena Lewandowska

 

71 340 62 83

0129

m.lewandowska@duw.pl

 

Małgorzata Piwowarczyk

71 340 66 36

0129

m.piwowarczyk@duw.pl

Otylia Ogonowska

71 340 66 19

0130

o.ogonowska@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Urząd weryfikuje dokumentację/ EKS pod względem formalnym, które następnie przekazywane są do właściwego Konsultanta wojewódzkiego  w celu weryfikacji merytorycznej.

Lekarze posiadający dokumentację papierową o wyniku weryfikacji zawiadamiani są przez zmianę statusu wniosku w SMK.

Lekarze posiadający EKS o wyniku weryfikacji o etapach i wyniku weryfikacji zawiadamiani są przez zmianę statusu EKS w SMK.

W zależności od wyniku weryfikacji Urząd  potwierdza albo odmawia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd w terminie 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej i przekazuje dokumentację/EKS  do Konsultanta wojewódzkiego, który ma kolejne 14 dni na dokonanie jej weryfikacji merytorycznej.

Jak się odwołać? W przypadku odmowy potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, lekarz w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia ( pismo Wojewody informujące o odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego z podaniem przyczyn), może zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o weryfikację tego rozstrzygnięcia.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Urzędu:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

z dopiskiem Oddział Wyższych Kadr Medycznych

 

lub złożyć osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Oddziału Wyższych Kadr Medycznych.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 23734