Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - diagności laboratoryjni

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-WKM.0133.3.2021
Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego -  Diagności laboratoryjni Data zatwierdzenia:
      09 września 2021
Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie zrealizowania programu specjalizacji i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESDL)
Kogo dotyczy? Diagności laboratoryjni
Co przygotować?

   

Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest uzyskanie w urzędzie wojewódzkim potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

Uzyskanie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez diagnostów posiadających papierową dokumentację z przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, którzy rozpoczęli szkolenie przed wdrożeniem systemu SMK,  wymaga założenia konta w Systemie SMK za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień. Wypełnij w SMK wniosek o modyfikację uprawnień. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku i koniecznością uzyskania pomocy kontaktuj się z konsultantami Centrum e-Zdrowia, tel. 19239.
Tożsamość możesz potwierdzić jednym z dwóch sposobów:

  • jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany (e-PUAP), weryfikacja Twojej tożsamości dokona się automatycznie,
  • jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – potwierdź swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych,

Złożenie dokumentacji

Po uzyskaniu potwierdzenia tożsamości i uprawnień w SMK należy wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wydrukować z systemu i podpisać. Do wniosku dołącza się dokumentację z przebiegu szkolenia. Są to:

·  karta specjalizacji z :
- potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
- potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych
- opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
- potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)
- opisem formy samokształcenia potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
- zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,

·  zaświadczenia o ukończonych kursach,

·  laboratoryjna hematologia medyczna - praca poglądowa oceniona przez kierownika specjalizacji, jeżeli nie została opublikowana,

·  świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego
a) laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe - wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
b) laboratoryjna genetyka medyczna- wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej lub udokumentowane certyfikatami co najmniej na poziomie:
- Język angielski : FCE, TOEFL,
- Język francuski: DEFL, DL,
- Język niemiecki: ZD,
- Język hiszpański: DELE,
- Język rosyjski: PURJ
c) mikrobiologia medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna - wydane przez studium języków obcych uczelni medycznej,

·  kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, lub kserokopia zaświadczenia wydanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (zaświadczenie obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2006r),

·  kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej.    

 

Diagności  którzy realizowali szkolenie na podstawie elektronicznej karty specjalizacyjnej  (EKS) uzyskują weryfikację przebiegu szkolenia elektronicznie w SMK. Proces weryfikacji uruchamia potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.                           

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK (dotyczy diagnostów nie posiadających EKS).                                                             

Jak wypełnić dokumenty? Instrukcje zakładania konta w SMK i wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk/;
Ile muszę zapłacić? Usługa nieodpłatna
Kiedy złożyć dokumenty?

Uwzględniając, że wniosek o PESDL należy złożyć

  • przed wiosenną sesją egzaminacyjną - do 15 stycznia
  • przed jesienną sesją egzaminacyjną - do 15 lipca

dokumenty do weryfikacji należy dostarczyć do urzędu wojewódzkiego / uzyskać zatwierdzenie EKS, odpowiednio wcześniej, uwzględniając termin do 14 dni dla Urzędu Wojewódzkiego weryfikacji formalnej  i 14 dni dla Konsultanta krajowego weryfikacji merytorycznej.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych.

pracownicy pokój telefon email

Małgorzata Piwowarczyk

Magdalena Lewandowska

0129

71 340 66 36

71 340 62 83

 m.piwowarczyk@duw.pl

 m.lewandowska@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji wraz z załączoną dokumentacja zostają poddane weryfikacji formalnej przez pracownika Urzędu, a następnie przekazane do Konsultanta krajowego w celu weryfikacji merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta krajowego, pracownik Urzędu dokona w SMK potwierdzenia   (zmiana statusu wniosku/EKS), co stanowi warunek konieczny,  poprzedzający złożenie w SMK wniosku zgłoszeniowego do PESDL.

Jaki jest czas reakcji?

W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją następuje weryfikacja formalna i przekazanie przez Urząd do Konsultanta krajowego.

Konsultant krajowy ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi po merytorycznej weryfikacji dokumentacji. 

Pracownik Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi Konsultanta krajowego dokonuje potwierdzenia wniosku w SMK.

 

Jak się odwołać? W przypadku odmowy potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, diagnosta w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia ( pismo Wojewody informujące o odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego z podaniem przyczyn), może zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o weryfikację tego rozstrzygnięcia.
Informacje dodatkowe

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Urzędu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

z dopiskiem Oddział Wyższych Kadr Medycznych

lub złożyć osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Oddziału Wyższych Kadr Medycznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 13216