Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – klauzula informacyjna

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – klauzula informacyjna

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył Przedstawiciela.
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pokój: 2145, telefon: 71 340 67 14, e-mail: in@duw.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji obowiązku ciążącego na administratorze
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 5. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika:
z dyspozycji wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  zeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych jest wymogiem:
ustawowym  
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwości: 
podjęcia czynności urzędowych, wszczęcia postępowania bądź udzielenia odpowiedzi na złożone pismo
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
liczba wejść: 30181