PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Pełnomocnik Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
 

 

 

Podstawowe pojęcia:

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • a także w innych aktach szczegółowych, dotyczących poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równość a zrównoważony rozwój społeczny

 • Zrównoważony rozwój: proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom (1987 r., Raport światowej komisji środowiska i rozwoju);
 • Wizja rozwoju uwzględnia: ludzi, świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne oraz: walkę z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukację dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.

Korzyści z równości dla funkcjonowania państwa

 • Większa efektywność ekonomiczna;
 • Zmniejszenie konfliktów społecznych;
 • Większe zaufanie w relacjach między podmiotami gospodarczymi;
 • Wyższa jakość instytucji.
 • Równość szans nie oznacza równości wyników – ważna jest możliwość sprawiedliwego osiągania wyników.
 • Równość to brak barier (przede wszystkim prawnych) utrudniających udział w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym z powodu przynależności do określonej grupy społecznej.

Równe traktowanie zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to równe traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.
 

 

liczba wejść: 10611