PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia


Ważne pojęcia:

Dyskryminacja – niewłaściwe, wybiórcze, krzywdzące, nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych jednostek z powodu ich przynależności grupowej

Polityka antydyskryminacyjna – wdrażanie zasad niedyskryminowania i równego traktowania bez względu na przynależność grupową do szerokiego nurtu prawa, polityk społecznych, ekonomii


Tożsamość grupowa

Tożsamość jest sumą wszystkich społecznych identyfikacji z jakich korzysta człowiek przy opisywaniu siebie.

Tożsamość grupowa daje następujące korzyści:

 • świadomość uczestnictwa w grupach społecznych;
 • poczucie przynależności i akceptacji;
 • solidarność i wsparcie w trudnej sytuacji;
 • intymność i bezpieczeństwo w relacjach społecznych;
 • przewidywalność zachowań w sytuacji spotkania nieznanych osób.

Stereotyp uproszczony sąd dotyczący określonej grupy ludzi, wyróżnionej na podstawie jakiejś cechy:

 • często nieprawdziwy, formułowany na podstawie fałszywych informacji;
 • przekazywany przez tradycję, „z pokolenia na pokolenie”;
 • trwały, trudny do zmiany;
 • filtruje informacje i przyjmuje głównie te zgodne z nim;
 • zaciera różnice indywidualne.

Stygmatyzacja – negatywne wyróżnianie osób ze względu na charakterystyczną dla nich cechę, jak etniczność, płeć, wyznanie, choroba. Osoby z mniejszości są bardziej widzialne, łatwiej rozpoznawalne i wyróżnialne, narażone zatem są na silniejszą ekspozycję społeczną.

Negatywne wyróżnianie osób ze względu na charakterystyczną dla nich cechę, jak etniczność, płeć, wyznanie, choroba. Osoby z mniejszości są bardziej widzialne, łatwiej rozpoznawalne i wyróżnialne, narażone zatem są na silniejszą ekspozycję społeczną.


Uprzedzenie

 • negatywna ocena lub osąd jakiejś grupy społecznej, wyróżnionej na podstawie jednej cechy;
 • często oparta na stereotypie;
 • wiążąca się z emocjami, odczuwanymi w stosunku do danej grupy lub jej przedstawicielki/la, najczęściej takimi jak lęk / strach, złość.
 • w języku angielskim używa się słowa prejudice, które pochodzi od łacińskiego prae (przed) oraz judicum (osąd).

Dyskryminacja

 • nierówne, gorsze traktowanie jakiejś osoby, tylko na podstawie jej przynależności do danej grupy, najczęściej wynikające ze stereotypów i uprzedzeń,
 • wiąże się z zależnością władzy,
 • nie jest uzasadniona obiektywnymi przesłankami,
 • nie musimy jej doświadczyć, żeby uwierzyć w jej istnienie.

Dyskryminacja bezpośrednia

 • każde działanie na niekorzyść osoby motywowane tzw. cechą prawnie chronioną, czyli jego/ jej płcią, wiekiem, niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami politycznymi, przynależnością związkową, pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, orientacją seksualną. Nie zależy od motywacji lub zamiaru osoby dyskryminującej – ważny jest sam fakt mniej korzystnego potraktowania.

Dyskryminacja pośrednia

 • zachodzi, kiedy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, kryterium lub podjętego działania konkretna grupa pracowników zostaje poszkodowana, a przyczyną jest fakt przynależenia do grupy społecznej, chronionej na gruncie Kodeksu pracy (np. kobiety, mężczyźni, osoby niepełnosprawne, wyznawcy określonej religii itd.)

Typy dyskryminacji wg przesłanek

 • ableizm
 • seksizm
 • homofobia
 • ageizm
 • antysemityzm
 • islamofobia
 • romofobia
 • rasizm

Główne przesłanki dyskryminacji w Polsce

 • Płeć
 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 • Wiek
 • Niepełnosprawność
 • Pochodzenie etniczne, narodowe, „rasowe”
 • Wyznanie/bezwyznaniowość

Główne obszary dyskryminacji

 • Rynek pracy i zabezpieczenia społeczne
 • Edukacja
 • Zdrowie
 • Przemoc
 • Kultura
 • Sport i rekreacja
 • Życie rodzinne
 • Dostęp do władzy i udział w procesie podejmowania decyzji
 • Media
 • Dostęp do przestrzeni społecznej i infrastruktura
 • Systemy zbierania danych
 • Dostęp do dóbr i usług

Polityka antydyskryminacyjna

 • Tworzenie projektów aktów prawnych;
 • Opiniowanie aktów prawnych;
 • Prowadzenie badań dot. występowania dyskryminacji;
 • Kontrola stosowania zasady równego traktowania;
 • Koordynacja działań w zakresie polityki równościowej;
 • Promowanie zasady równego traktowania;
 • Działania edukacyjne;
 • Udział w raportowaniu Polski do organizacji międzynarodowych;
 • Świadczenie pomocy ofiarom dyskryminacji.

Polityka równościowa wewnątrz instytucji publicznych

 • pełna realizacja przepisów Kodeksu pracy w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji;
 • wprowadzania procedur antydyskryminacyjnych;
 • zapewnienie dostępu do informacji dla pracowników o zakazie dyskryminacji w miejscu pracy;
 • uwzględniania specjalnych potrzeb pracowników reprezentujących grupy narażone na dyskryminację (kobiety, pracownicy w określonym wieku, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości religijne, mniejszości seksualne itd.);
 • dokładne monitorowanie wykonywania regulaminu pracy.

Polityka równościowa na zewnątrz instytucji publicznych

 • zapewnienie równego dostępu do usług;
 • zapewnienie pełnej partycypacji grup mniejszościowych w procesie podejmowania decyzji (m.in. poprzez konsultacje społeczne);
 • działania podnoszące świadomość i eliminacja z przestrzeni publicznej szkodliwych stereotypów i uprzedzeń;
 • rozwój umiejętności i kompetencji personelu samorządowego w interakcjach międzykulturowych;
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów społecznych, których podłożem jest zróżnicowanie kulturowe;
 • prowadzenie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, tzw. akcji afirmatywnych.
liczba wejść: 7796