Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2021

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

I.Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):


        – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

       ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.  (decyduje data wpływu do wojewody)

       ‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

W dniu 26 maja 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła zmiany w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części X „Terminy naboru wniosków”:
  1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.”,

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. 

w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.”;

  1. w części XI „Termin rozpatrzenia wniosków” zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków

– w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie30 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.”.

Informacja dostępna na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

liczba wejść: 241