Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

W Programie przyjęto założenie, że liczba Centrów powinna być równomiernie rozłożona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
     1) w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
     2) w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

2. Wojewoda przekazuje wniosek na środki Funduszu w ramach Programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Programu:
     1) w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
     2) w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody (decyduje data wpływu do Ministra).

 

W dniu 18 sierpnia 2022 r. Pan Stanisław Szwed Podsekretarz Stanu z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Załącznik nr 1 - Wniosek /aktualizacja wniosku* o przystąpienie do Programu na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł I

Załącznik nr 2 - Wniosek /aktualizacja wniosku* o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II

 

W nawiązaniu do komunikatu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowanego w dniu 5 grudnia 2022 r. informuję, że Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w maju 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Lista zatwierdzonych wniosków złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2022 r. do Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo‐mieszkalne", ogłoszonego w 2021 r.,
wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego
dotyczy wniosków złożonych na finansowanie zadań w ramach Modułu I 
L.p. Gmina/Powiat Kwota przyznanego
dofinansowania na
realizację Zadania
Kwota przyznanego
dofinansowania na
koszty obsługi dla Gminy
Kwota przyznanego
dofinansowania na
koszty obsługi dla Wojewody
Łączna kwota
przyznanego
dofinansowania
1 gmina Radków 1 749 800,00 8 749,00 8 749,00 1 767 298,00
2 miasto Wrocław 3 219 900,00 16 099,50 16 099,50 3 252 099,00

 

Gminy są zobowiązane do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub rezygnacji ze środków przyznanych w ramach Programu oraz niezwłocznej aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 1893