Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

INTERREG

Informacje podstawowe dotyczące Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

logo programu INTERREG Polska-Saksonia 2014 - 2010 z flagą Unii Europejskiej

11 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Program realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (budżet Programu wynosi 70 mln euro) oraz środków krajowych – prywatnych i publicznych, które zapewniają beneficjenci (wkład własny).

Głównym celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko – saksońskim. Wspierane będą wspólne transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko – saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie podjęte i/lub rozwiązane.

Dla realizacji powyższego celu przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

  • Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR),
  • Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR),
  • Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR),
  • Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR).

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W Programie będzie również funkcjonować Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Podstawowym gremium decyzyjnym Programu jest Komitet Monitorujący (KM). Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii, szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego oraz przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego. KM czuwa m.in. nad prawidłową i efektywną realizacją Programu, a także jest odpowiedzialny za wybór projektów do dofinansowania.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni polski minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Ponadto, IZ wykonuje funkcję Instytucji Certyfikującej (IC), tj. w tym zakresie odpowiada w szczególności za certyfikację wydatków w ramach programu do KE.

W realizacji zadań, wynikających z przepisów UE, IZ jest wspierana przez Instytucję Krajową (IK) – Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa. IK jest dla IZ partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania Programu w niemieckiej części obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji programu po niemieckiej stronie.

Instytucją odpowiedzialną - w ramach Programu - za bezpośredni kontakt z wnioskodawcami i beneficjentami w kwestii przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu jest Wspólny Sekretariat (WS). WS przeprowadza proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie. Jego zadaniem jest również informowanie społeczeństwa o Programie – o jego celach, rezultatach, wynikach, efektach. Ponadto wspiera KM, IZ i IK w realizacji ich zadań. Siedziba WS znajduje się we Wrocławiu.

Ponadto, w ramach Programu został utworzony Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) w Görlitz, który wspiera działania WS. RPK udziela konsultacji beneficjentom w kwestiach dotyczących procesu składania wniosku, realizacji projektu oraz sprawozdawczości, prowadzi także szkolenia oraz doradza potencjalnym wnioskodawcom. Przekazuje również na życzenie wnioskodawcy dokumenty do WS oraz realizuje zadania związane z promocją i informacją programu.

Wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Określa on Krajowych Kontrolerów, którzy są uprawnieni do weryfikacji wydatków zadeklarowanych przez partnerów projektu. Podmiotem wyznaczonym do wykonywania zadań w zakresie kontroli I – go stopnia po stronie polskiej, na obszarze województwa dolnośląskiego jest Wojewoda Dolnośląski.

Szczegółowe informacje oraz aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu

Zgłaszanie nieprawidłowości, w tym w szczególności nadużyć finansowych

Krajowy Kontroler  zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako przeciwny nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności.

Każda informacja dotycząca nieprawidłowości, w tym w szczególności nadużyć finansowych związanych z realizacją Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020  może być zgłaszana bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

Szczegółowe informacje dotyczące informowania o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego zostały zawarte w  podręczniku pn. Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

liczba wejść: 4781