Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy Plan Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi

Krajowy Plan Działań przeciwko HandlowiI Ludźmi na lata 2016-2018

 Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi. Pierwszy tego typu dokument pt. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Począwszy od 2009 r. nazwa dokumentu uległa zmianie na Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi.

Celem głównym Planu jest stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wsparcie ofiar tego przestępstwa.

Zasadnicze kierunki działań na lata 2016 – 2018

Zadaniem priorytetowym na kolejne lata jest w pierwszej kolejności usprawnienie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego (KMR) m.in. poprzez usystematyzowanie zasad jego funkcjonowania, wzmocnienie kompetencji organów ścigania w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi, a także rozszerzenie instytucjonalnego zaplecza w kwestii profesjonalnego wspierania ofiar tego procederu (w tym ofiar małoletnich). W tym celu planowane jest m.in. zainicjowanie prac nad stworzeniem dokumentu dotyczącego zasad funkcjonowania KMR, opracowanie i wdrożenie Algorytmu postępowania dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi oraz wdrożenie wojewódzkich zespołów do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi do działania w charakterze regionalnych mechanizmów referencyjnych.

Zgodnie z art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wojewoda jest odpowiedzialny za koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

Od dnia 2 czerwca 2015 roku  w Województwie Dolnośląskim  działa powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego Dolnośląski Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Cele Zespołu:

 1. Stworzenie platformy skutecznej wymiany informacji dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie Województwa Dolnośląskiego;
 2. Skuteczne propagowanie wiedzy o handlu ludźmi wśród społeczeństwa i instytucji uczestniczących w procesie wsparcia ofiar handlu ludźmi w celu nabycia umiejętności szybkiego rozpoznawania ofiar, niezwłocznego przekazywania informacji o nich właściwym instytucjom pomocowym  oraz udzielania skutecznej pomocy ofiarom tego zjawiska;
 3. Stworzenie aktywnej siatki współpracy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji uczestniczących w procesie rozpoznawania ofiar handlu ludźmi i skutecznego udzielania pomocy;
 4. Poprawa sytuacji ofiar handlu ludźmi na terenie województwa dolnośląskiego;
 5. Opracowanie diagnozy przygotowania administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji pomocnych w procesie wspierania ofiar handlu ludźmi w zakresie zasobów ludzkich i materialnych na terenie Województwa Dolnośląskiego;
 6. Spowodowanie wprowadzenia do programów szkolnych tematyki handlu ludźmi i niebezpieczeństw związanych z tym zjawiskiem;
 7. Stworzenie listy najważniejszych problemów pojawiających się w procesie rozpoznawania ofiar handlu ludźmi i udzielania im pomocy oraz zaproponowanie skutecznych sposobów ich rozwiązania.

 

Zadania Zespołu:

 1. Stworzenie i koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie  wsparcia ofiar handlu ludźmi i ścigania przestępstw związanych z handlem ludźmi;
 2. Propagowanie wiedzy o handlu ludźmi poprzez działania informacyjne i kampanie społeczne na temat handlu ludźmi i zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć między innymi podejmowaniu nielegalnej pracy;
 3. Analiza zjawiska handlu ludźmi na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz opracowywanie analiz i raportów;
 4. Wymianę informacji pomiędzy członkami w zakresie realizowanych projektów związanych z handlem ludźmi;
 5. Analiza przepisów prawa dotyczącego handlu ludźmi i możliwości doskonalenia współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie wspierania ofiar handlu ludźmi;
 6. Współpraca z wojewódzkimi zespołami do spraw handlu ludźmi w sąsiednich województwach;
 7. Stymulowanie powstania i współpraca z zespołami do spraw handlu ludźmi w dolnośląskich powiatach;
 8. Przeszkolenie członków Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi  w tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi;
 9. Realizacja Krajowego Planu Działań, zgodnie z określonymi w nim zadaniami dla instytucji czy organizacji, którą reprezentuje członek Zespołu;
 10. Przygotowywanie informacji z zakresu diagnozowania i analizy potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi w ramach kompetencji reprezentowanej instytucji.
liczba wejść: 4258