Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pomoc Ukrainie

Dotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy - nabór zakończony

Wydłużenie terminu składania ofert do 03 czerwca 2022 r.


Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski zaprasza:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • związki zawodowe

do składania ofert na realizacje zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie usług informacyjnych w ramach  Wojewódzkiego Punktu Informacyjnego dla Uchodźców z Ukrainy.

Złożenie oferty oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie   zadania   publicznego   oraz   o planowanej  wysokości  środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego.

Do oferty należy załączyć:

 • kosztorys zadania;
 • kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS);
 • statut oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r., z możliwością przedłużenia. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu realizacji zadania publicznego przez Wojewodę Dolnośląskiego w przypadku zmiany okoliczności, w tym braku konieczności świadczenia pomocy w zakresie określonym zaproszeniem.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu można składać do 30 maja 2022 r.:

 • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY”;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy na jego realizację.

 

liczba wejść: 792