Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pomoc Ukrainie

Mikrodotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy - nabór zakończony

Lista ofert wybranych do finansowania/dofinansowania


Wydłużenie terminu składania ofert do 06 czerwca 2022 r.


Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski zaprasza:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • związki zawodowe

do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Złożenie oferty oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach realizacji zadania publicznego oferent może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, polegającą na:

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w punkcie 1), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
 5. zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
 6. organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 7. zapewnienie personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt. 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2;
 8. podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego.

Do oferty należy załączyć:

 • kosztorys zadania;
 • kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS);
 • statut oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, wynosi 2 tysiące złotych, a maksymalna wartość 10 tysięcy złotych.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane od 1 lipca 2022 r, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, można składać do 3 czerwca 2022 r.:

 • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY ”;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy na jego realizację.

Osobą do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego i składania ofert jest: Pan Jan Jaśkowiak – Pełnomocnik Wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, tel. 667 721 263, adres e- mail: wolontariat@duw.pl

 

liczba wejść: 2229