Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pomoc Ukrainie

Dotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy - nabór zakończony

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski zaprasza:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • związki zawodowe

do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Złożenie oferty oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach realizacji zadania publicznego oferent może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, polegającą na:

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w punkcie 1), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
 5. zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
 6. organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 7. zapewnienie personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt. 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2;
 8. podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego.

Do oferty należy załączyć:

 • kosztorys zadania;
 • kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS);
 • statut oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, wynosi 15 tysiące złotych, a maksymalna wartość 200 tysięcy złotych.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane od 1 czerwca 2022 r, nie dłużej niż do 30 września 2022 r. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu realizacji zadania publicznego przez Wojewodę Dolnośląskiego w przypadku zmiany okoliczności, w tym braku konieczności świadczenia pomocy w zakresie określonym zaproszeniem.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, można składać w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel:

 • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY ”;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy na jego realizację.

Osobą do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego jest: Pan Jan Jaśkowiak – Pełnomocnik Wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, tel. 667 721 263, adres e-mail: wolontariat@duw.pl

Osobą do kontaktu w zakresie składania ofert jest: Pani Natasza Marcinkiewicz - Biuro Wojewody, tel. 71 340 66 29, adres e-mail: n.marcinkiewicz@duw.pl

liczba wejść: 1904