Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pomoc Ukrainie

Dotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy - wsparcie uchodźców w zakresie legalizacji stałego pobytu w Polsce - nabór zakończony

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Wojewoda Dolnośląski zaprasza:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ;
 • związki zawodowe

do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wsparcie uchodźców  w zakresie legalizacji stałego pobytu w Polsce.

Złożenie oferty oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie   zadania   publicznego   oraz   o planowanej  wysokości  środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego.

Do oferty należy załączyć:

 • kosztorys zadania;
 • kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS);
 • statut oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu realizacji zadania publicznego przez Wojewodę Dolnośląskiego w przypadku zmiany okoliczności, w tym braku konieczności świadczenia pomocy w zakresie określonym zaproszeniem.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu można składać do 12 września 2022 r.:

 • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY”;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy na jego realizację.

Osobą do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego jest: Pani Natasza Marcinkiewicz - Biuro Wojewody, tel. 71 340 66 29, adres e-mail: n.marcinkiewicz@duw.pl

liczba wejść: 719