Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Posiłek w szkole i w domu - moduł I i II

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - rok 2023

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji w 2023 r. z budżetu państwa na wspieranie finansowe gmin w zakresie dożywiania został opublikowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej.  

Formularz o symbolu „2023 Gminy -  Dożywianie Wniosek na 2023 r” należy wypełnić
i przekazać w CAS w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wersję papierową wniosku po podpisaniu przez osobę upoważnioną reprezentującą gminę (Wójt, Burmistrz, Prezydent) należy niezwłocznie przesłać na adres Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Jednocześnie przypominam, że przekazane sprawozdanie sporządzone w CAS w formie elektronicznej zatwierdzone podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu gminy nie wymaga przesyłania do tut. Urzędu formy papierowej sprawozdania lub e-PUAP. 

Przy ustalaniu dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności:

  • liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;
  • liczbę osób dorosłych wymagających pomocy, w tym liczbę osób starszych, niepełnosprawnych;
  • średni koszt posiłku;
  • przewidywany koszt dowozu posiłków do domów osób starszych, niepełnosprawnych;
  • sytuację finansową gminy (średni poziom dochodów na mieszkańca w gminie).

Zgodnie z zapisami programu na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na:

  • zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania (wzór wniosku)
  • zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania. (wzór wniosku)

W celu wyłonienia gmin, których sytuacja społeczno-ekonomiczna uzasadnia zmniejszenie udziału środków własnych w programie dożywiania poniżej 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej DUW opracowano procedurę umożliwiającą zidentyfikowanie takich gmin w oparciu o system obiektywnych kryteriów. (kryteria)

 

liczba wejść: 964