W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Posiłek w szkole i w domu - moduł I i II

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - rok 2024

W dniu 23 sierpnia 2023 roku została opublikowana Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. 2023 poz. 881).

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji w 2024 r. z budżetu państwa na wspieranie finansowe gmin w zakresie dożywiania zostanie opublikowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Formularz o symbolu „2024 Gminy -  Dożywianie Wniosek na rok 2024 r” należy wypełnić i przekazać w CAS w terminie do dnia 20.12.2024 r.
Jednocześnie przypominam, że sprawozdanie sporządzone w CAS należy zatwerdzić  podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu gminy. 

 

Przy ustalaniu dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności:

  • liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;
  • liczbę osób dorosłych wymagających pomocy, w tym liczbę osób starszych, niepełnosprawnych;
  • średni koszt posiłku;
  • przewidywany koszt dowozu posiłków dla tych grup osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;
  • sytuację finansową gminy (średni poziom dochodów na mieszkańca w gminie).

Zgodnie z zapisami programu na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na:

  • zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania (wzór wniosku) 
  • zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, dla tych grup osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,  z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania (wzór wniosku)

W celu wyłonienia gmin, których sytuacja społeczno-ekonomiczna uzasadnia zmniejszenie udziału środków własnych w programie dożywiania poniżej 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej DUW opracowano procedurę umożliwiającą zidentyfikowanie takich gmin w oparciu o system obiektywnych kryteriów

liczba wejść: 233