Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Asystent rodziny w 2024 r.

Gminy  mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 70 000 000 zł.

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), ponoszonych kosztów za okres od stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

O środki finansowe z Programu mogą ubiegać się gminy, za pośrednictwem wojewody. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia i zasady składania ofert zostały określone w Programie, opublikowanym w Monitorze Polskim  w dniu 22 grudnia 2023 roku (https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1462).

Zgodnie z procedurą wskazaną w Programie:

1. Wojewoda w terminach:

a) do dnia 30 czerwca 2024 r.- w odniesieniu do dofinansowania za pierwszy okres rozliczeniowy, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

b) do dnia 31 października 2024 r. – w odniesieniu do dofinansowania za drugi okres rozliczeniowy tj. od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,  

zbierze od gmin zapotrzebowanie zawierające informacje o liczbie etatów zatrudnionych (lub realizujących zadania na podstawie umowy zlecenia) asystentów rodziny w miesiącach objętych wnioskiem, którzy spełniają warunki uzyskania dodatku do wynagrodzenia,  oraz o kwocie na realizację wynagrodzeń asystentów rodziny przysługujących za okres objęty zapotrzebowaniem (zgodnie z okresami wskazanymi w lit. a i b).

2. Wojewoda, w terminach do 10 dni, licząc od terminów wskazanych w pkt 1, zatwierdzi zestawienie gminne, tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)  i przekaże wygenerowany z CAS plik .xls do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny za pośrednictwem platformy ePUAP.

3. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do 10 dni od dnia przesłania przez ostatniego z wojewodów zestawienia zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zatwierdzi i ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania za dany okres.

4. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się ogłoszenia listy, o której mowa w pkt 3 przesyłają do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.

5. Wojewoda oraz gmina będąca beneficjentem Programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania, niezwłocznie po przekazaniu przez gminę oświadczenia o przyjęciu środków w odniesieniu do pierwszego okresu rozliczeniowego. Umowa zawierana jest do końca 2024 r., na dwa okresy rozliczeniowe.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, gmina będąca beneficjentem Programu jest zobowiązana do niezwłocznego wypowiedzenia umowy zawartej z wojewodą (wraz z przesłaniem oświadczenia o nieprzyjęciu środków za drugi okres rozliczeniowy).

Więcej informacji na stronie Monitor Polski 2023 r. poz. 1462.

liczba wejść: 552