Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2021

Program w roku 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Uchwałą nr 190/2020, w dniu 21 grudnia 2020 r., Rada Ministrów zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Nabór wniosków na realizację w 2021 r. zadań w ramach ww. Programu, planowany jest do ogłoszenia w III dekadzie stycznia 2021 r., po przeszkoleniu (szkolenie on-line) potencjalnych wnioskodawców, które przewidywane jest w ostatnim tygodniu stycznia 2021 r. Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty, które w założeniach niniejszego Programu zostały wskazane jako Wykonawcy zadań (m.in. jst, organizacje pozarządowe, uczelnie, spółdzielnie socjalne, instytucje kształcenia, instytucje rynku pracy, samorządy gospodarcze).

Termin zgłoszenia do udziału w szkoleniu mija w dniu 20 stycznia 2021 r.
Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy odc@duw.pl.

Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo zaproszenie oraz informacje i dane niezbędne do udziału w nim. Na bieżąco, informacje na temat aktualnych etapów wdrażania w 2021 r. Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, będą umieszczane na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 41